Uitkeren

Onze cliënten gaan direct op weg naar school, werk, ondernemerschap of participatie. Een (tijdelijke) uitkering op grond van de Participatiewet is hierbij ondersteunend, voorwaardenscheppend en daarom onlosmakelijk verbonden met de routes.

Wij verstrekken uitkeringen, bijzondere bijstand en minimaregelingen, zoals de meedoenpremies, de individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. Wij brengen deze inkomensvoorzieningen voortdurend onder de aandacht van de inwoners om zo het bereik te vergroten. In de brochure ‘Waar heb ik recht op’ kunnen inwoners lezen welke regelingen er zijn en of zij daar voor in aanmerking kunnen komen. Deze brochure verspreiden wij via de sociale teams, Vaart Welzijn en diverse intermediairs. De brochure is ook te vinden op onze website.


Speciale voorlichting tijdens zoekperiode

Jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een bijstandsuitkering zijn verplicht om eerst vier weken zelf werk of een opleiding te zoeken voordat zij bijstand kunnen krijgen, de zogenaamde zoekperiode. Wij hebben gemerkt dat niet alle jongeren tijdens die zoekperiode precies weten wat er van hen verwacht wordt. Daarom zijn wij in 2018 gestart met een speciale voorlichting tijdens de zoekperiode. Wij leggen de spelregels uit en de jongeren kunnen vragen stellen als zij iets niet begrijpen. Ook na afloop van de voorlichting is er tijd om informatie met elkaar te delen. De deelnemers vinden de bijeenkomst erg nuttig.

Voorlichting statushouders

Op elke eerste maandag van de maand vinden er twee voorlichtingen plaats voor statushouders in twee verschillende talen. Wij nodigen niet alleen de nieuwe cliënten uit voor de voorlichtingen, maar ook alle statushouders die sinds 1 januari 2016 gehuisvest zijn in de gemeenten Aa en Hunze, Assen of Tynaarlo en nog steeds een uitkering ontvangen. De bijeenkomsten worden gegeven door een werkcoach en een inkomensconsulent samen, zodat in één keer alle informatie gegeven wordt. Stichting Lemat verzorgt het tolken. De opkomst bij de voorlichtingen is bijzonder hoog.

Slimme handhaving

Een onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onder leiding van hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh in de periode 2014-2018 onderzoek verricht naar de handhaving van de socialezekerheidswetgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste uitkeringsgerechtigden de verplichtingen die horen bij hun uitkering goed naleven. Desondanks vinden uitkeringsgerechtigden dat hun gemeente zich vaker opstelt als een ‘politieagent’ (die straffen oplegt als zij zich niet aan de regels houden) dan als een ‘begeleider’ (die hen helpt bij het nakomen van hun verplichtingen). Een aanhoudende harde opstelling bij een grote groep welwillende uitkeringsgerechtigden vergroot bovendien de kloof tussen burgers en uitvoeringsinstanties en kan ertoe leiden dat uitkeringsgerechtigden op termijn de regels niet beter, maar juist slechter gaan naleven. De onderzoekers concluderen dat het nalevingsniveau in de sociale zekerheid niet zozeer is gebaat bij ‘meer’ handhaving, maar bij ‘slimmere’ handhaving. De effectiviteit van de handhaving in de sociale zekerheid wordt niet alleen bepaald door hardere of softere maatregelen, maar ook door de mate waarin de handhavingsstijl is afgestemd op de specifieke achtergronden en verwachtingen van de uitkeringsgerechtigde. Hiermee wordt onze visie op handhaving bevestigd. In onderstaand filmpje vertelt Arjan Schonewille over hoe wij slim handhaven binnen Werkplein Drentsche Aa.

De omgekeerde toets

Wij vinden het erg belangrijk om bewust om te gaan met de omgekeerde toets. Dat betekent concreet dat wij in alle gevallen onderzoeken waar ruimte zit in de wetgeving om te zorgen dat cliënten krijgen waar zij recht op hebben. Het doel van de wet staat daarbij voorop en niet de letter. Onze medewerkers hebben hier speciaal trainingen voor gevolgd. Wij passen dit toe omdat dit onze cliënten verder helpt en niet tegenwerkt. Elke situatie wordt individueel beoordeeld. Het is niet alleen een casus, er zit een mens, een gezin, een leven achter. Hierbij blijft het belangrijk om te kijken of er wettelijk recht is. Want de omgekeerde toets betekent niet 'toekennen, terwijl er geen recht bestaat'. De omgekeerde toets is geen instrument, maar een manier van denken die medewerkers zich langzamerhand eigen maken door de grenzen van wet- en regelgeving te verkennen.

Dat hoort een stuk beter

Cliënte heeft een aanvraag bijzondere bijstand ingediend voor een nieuw gehoorapparaat voor haar zoontje. Hij had nog niet zo lang geleden twee gehoorapparaten vergoed gekregen vanuit hun zorgverzekering, maar hij was er eentje kwijtgeraakt. De noodzaak stond vast en cliënte gaf aan dat haar kind op dit moment problemen ondervond op school om de lessen goed te volgen. De zorgverzekering vergoedde geen nieuw apparaat. Wij hebben haar toch een vergoeding verstrekt om te zorgen dat haar zoontje geen verdere achterstand op school zou oplopen. Cliënte heeft voor dit apparaat een goede verzekering afgesloten, voor het geval haar zoontje hem nog eens kwijt zou raken.

Te jong om te wassen

Een alleenstaande ouder van bijna 21 jaar deed een aanvraag voor een nieuwe wasmachine, omdat haar oude wasmachine kapot was gegaan. De witgoedregeling is eigenlijk alleen bedoeld voor inwoners vanaf 21 jaar. Zij zou daarom eigenlijk pas over drie maanden in aanmerking komen voor een nieuwe wasmachine. Gezien de gezinssituatie (klein kind in huis) en de korte periode totdat zij 21 zou worden, hebben wij haar toch een wasmachine verstrekt.

Servicegesprekken

Bij afwijzende besluiten bellen wij altijd onze cliënt op om nader uitleg te geven. Daarna versturen wij pas het besluit. Vanaf september 2018 hebben daarnaast alle cliënten de mogelijkheid om een servicegesprek aan te vragen. In dit gesprek geven wij extra uitleg over het besluit dat wij hebben genomen, zodat wij bezwaar kunnen voorkomen. Vaak gaat het om onduidelijkheden in de beschikking of onbegrip over wet- en regelgeving. Na onze uitleg begrijpen cliënten vaak beter waarom zij iets wel of niet krijgen. Inmiddels hebben zeven cliënten van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Slechts één keer heeft dit alsnog geleid tot het indienen van een bezwaarschrift.

Meedoen kinderen

Meedoen in de samenleving is belangrijk, zeker voor kinderen. Het meedoenbeleid zorgt ervoor dat kinderen van ouders met een laag inkomen toch actief mee kunnen doen op school, kunnen sporten en kunnen meedoen aan culturele activiteiten.

In 2018 hebben wij 1.604 verstrekkingen gedaan ten behoeve van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dat is 282 meer dan begroot. Wij weten met onze regeling gelukkig een groot aantal kinderen te bereiken en dat is positief. 

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten, bijvoorbeeld bij ziekte of andere sociale redenen. Bijzondere bijstand is beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook hier is de totale groep groter dan alleen inwoners die een uitkering ontvangen. Voor inwoners met een uitkering zijn in deze periode 863 toekenningen bijzondere bijstand gedaan. Voor de inwoners met een inkomen tot 120% zijn dit 1.095 toekenningen. Dit geeft aan dat wij ook buiten onze eigen cliënten de inwoners met een laag inkomen goed kunnen bereiken.

Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten beslaat ook in 2018 een groot deel van de totale uitgaven bijzondere bijstand. Deze kosten zijn voor ons lastig te beheersen, omdat onze invloed klein is. Door de lange economische crisis zijn er de afgelopen jaren veel inwoners in financiële problemen geraakt, waardoor bewindvoering de enig oplossing is voor het oplossen van die problemen. Als éénmaal bewindvoering noodzakelijk is geacht door de rechtbank zijn wij gehouden om bijzondere bijstand te verstrekken.

Vroegsignalering

Mensen met schulden wachten vaak lang voor ze om hulp vragen. Gemiddeld is de schuld dan opgelopen tot meer dan € 40.000,- en zijn er 15 schuldeisers. Zo’n schuld is dus gedurende een langere periode opgebouwd. Wanneer vroegtijdig gesignaleerd kan worden dat iemand een betalingsachterstand oploopt, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. In 2018 is in dit kader een pilot gestart in Aa en Hunze. Op grond van de eerste vijf huisbezoeken is geconcludeerd dat er meer volume moet komen om  iets zinnigs te kunnen zeggen over het effect van vroegsignalering. Daarom staat dit voor 2019 zeker op de agenda.

Individuele inkomensondersteuning

Individuele Inkomenstoeslag (IIT) is een wettelijke regeling die zorgt dat inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben en tevens geen uitzicht hebben op inkomensverbetering, jaarlijks een extraatje ontvangen. Voor inwoners met een uitkering hebben wij in 2018 1.640 toeslagen verstrekt, voor inwoners met een inkomen tot 120% 526 toeslagen.

Witgoedregeling

Wij voeren de witgoedregeling uit voor Assen en Tynaarlo. Het gaat dan om het verstrekken van een wasmachine, koelkast, kookplaat of stofzuiger. Over deze periode hebben wij voor inwoners met een uitkering 405 toekenningen gedaan, voor inwoners met een inkomen tot 120% 150 toekenningen.

Collectieve zorgverzekering

Inwoners kunnen zich bij ons collectief verzekeren voor hun zorgkosten. Eind 2018 zijn 3.487 inwoners bij ons collectief verzekerd. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 van 4,0%.

Gelukkig hebben wij deze regeling voor 2019 kunnen verlengen. Een collectieve zorgverzekering voor inwoners is namelijk zeer waardevol. Enerzijds worden inwoners op die manier goed verzekerd, anderzijds kunnen wij op deze manier schulden bij inwoners voorkomen. Eventuele achterstanden in betaling van de zorgpremie komen maandelijks bij ons binnen, zodat wij daar gericht actie op kunnen inzetten.

Prestatieafspraak

Uit steekproeven blijkt dat in niet meer dan 1% van gevallen een onjuiste beslissing op een uitkeringsaanvraag is genomen (nieuwe beschikkingen).

KPI onjuiste beslissing

Deze prestatie is behaald.