Route werknemer

Via de route werknemer begeleiden, coachen en plaatsen wij cliënten die direct of binnen twee jaar weer aan het werk kunnen. Het gaat hier dan om de uitkeringsgerechtigden en hun meerderjarige huisgenoten. In de route worden cliënten ingedeeld in de meest geschikte branche. Een deel van deze cliënten vindt werk met hulp van structurele of incidentele loonkostensubsidie indien zij niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Als zij aan het werk zijn, verlenen wij nazorg, vaak in de vorm van jobcoaching. In deze route werken wij met drie brancheteams: team Hodezo (Horeca, Detailhandel, Zorg), team BILT (Bouw, Industrie, Logistiek, Techniek) en team Zakelijke Dienstverlening. De teams zijn zo ingericht dat zij zich richten op de meest kansrijke branches in de arbeidsmarktregio.

Het succesvol plaatsen kan alleen als wij naast ons aanbod, de cliënten, de vraag van de werkgevers goed kennen. Het gaat om relatieopbouw. Ook acquisitie, matching, plaatsing en subsidieverstrekking horen hierbij. Onze accountmanagers werken hiervoor samen in onze Arbeidsmarktregio Werk in Zicht. Door deze samenwerking brengen wij de kansen in onze regio in beeld en vullen deze kansen gezamenlijk in. De uitwerking hiervan vormt het marktbewerkingsplan waar de accountmanagers samen met de werkcoaches in de brancheteams invulling aan geven.

De accountmanagers kennen de arbeidsmarkt, hebben zicht op vacatures en kennen de mogelijkheden om bij en samen met werkgevers werk te creëren. Zij zorgen ook voor voldoende mogelijkheden door partnerschappen aan te gaan met bedrijven en sociale ondernemingen en zorgen voor aanvullende vormen van werk waar dat nodig is.

De cliënten hebben ook kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Er zijn meer cliënten uitgestroomd dan dat er een beroep is gedaan op een uitkering. Echter, ondanks dat de economie gunstig is zien we een grote groep mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan. Door intensieve coaching en aanvullende trajecten wordt er methodisch gewerkt aan de ontwikkeling van deze cliënten en zijn er mooie resultaten behaald. Onze inzet blijft om onze cliënten zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Echter, zoals wij ook in eerdere verantwoordingsverslagen hebben aangegeven is de termijn van twee jaar zoals opgenomen in de prestatieafspraken niet meer realistisch. In 2018 is 71% binnen twee jaar naar werk uitgestroomd en daardoor onafhankelijk van een uitkering geworden. 

Werkfestival!

Samen met onze partners in de arbeidsmarktregio is het Werkfestival tot stand gekomen. Een prachtig evenement met als doel om zoveel mogelijk ontmoetingen en ervaringen te realiseren tussen aanbieders (bedrijven en scholen/opleidingen) en werkzoekenden.
Meer dan 300 werkgevers en opleiders met concrete vacatures of opleidingskansen waren aanwezig om 11.000 werkzoekenden te ontmoeten.

Alle coaches hebben hun bestand met werkzoekenden benaderd en voorbereid op deze dag. Voorafgaand aan het festival konden onze cliënten middels een app de beschikbare vacatures al inzien en zich op deze manier optimaal voorbereiden. Aan alles is gedacht om werkzoekenden te helpen. Met bussen zijn wij vanuit Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo gezamenlijk naar het festival gegaan. Er was zelfs professionele kinderopvang aanwezig zodat er alle tijd en ruimte was om deel te nemen aan het festival.
Standhouders werden uitgedaagd om hun branche/beroep in een doe- en/of belevingsactiviteit onder de aandacht te brengen en werkzoekenden werden uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan, ervaringen op te doen en buiten de gebaande paden op ontdekkingstocht te gaan. Dit alles in een sfeer van een festival; met foodtrucks, live muziek, workshops, entertainment en een programmering rondom de actualiteit van werkend Noord-Nederland.

De reacties van de bezoekers en standhouders waren zonder uitzondering positief en het Werkfestival werd opgepikt door zowel lokale als landelijke media. Ook de resultaten zijn na een evaluatie goed te noemen. Van de cliënten van WPDA hebben 41 werk en 9 een werkleertraject gevonden en gaan 11 cliënten beginnen met een opleiding dankzij het Werkfestival. Nog eens 33 cliënten gaan starten met een Werkontwikkelplek. 

In onderstaande video ziet u een korte sfeerimpressie van deze vruchtbare dag.

Dankzij het Werkfesitval een nieuw perspectief

Ingrid is inmiddels 4 jaar werkzoekende. Nadat haar WW-uitkering was beëindigd heeft ze een beroep moeten doen op de Participatiewet. Haar ervaring als receptioniste heeft in de veranderende arbeidsmarkt niet geleid tot een nieuwe baan. Middels twee werkontwikkelplekken waar zij gewerkt heeft aan verschillende competenties heeft ze een nieuw perspectief weten te vinden.

Haar grote wens was om net als haar moeder in de zorg aan de slag te gaan. Omdat ze echter niet over de juiste vooropleidingen beschikt leek dit lastig te worden. Na een positief gesprek op het Werkfestival met iemand van Interzorg is ze uiteindelijk in december op sollicitatiegesprek geweest bij Interzorg. Uit de vele kandidaten die op gesprek zijn geweest is Ingrid uitgekozen en aangenomen! Ze is inmiddels gestart met een combinatie van werken en leren en dat heeft haar zelfvertrouwen een enorme boost gegeven!

Samenwerking sociale onderneming BIMair

In 2018 zijn er 10 mensen, uit verschillende doelgroepen, betaald aan het werk gegaan bij BIMair en is er zelfs een contract voor onbetaalde tijd aan een van deze medewerkers gegeven. De productie in het pand aan de van Vlissingenstraat in Assen, draait vooralsnog op kleine schaal. De planning voor wat betreft de opening van de fabriek loopt door inpassingsproblemen van de machines wat achter op schema. De fabriek draait en zal in 2019 de productie verder kunnen opschroeven. 

Ondertussen worden ook plannen voor een nieuw logistiek deel achter het pand verder uitgewerkt. Het streven is om 20 mensen in 2019 met een afstand tot de arbeidsmarkt betaald aan het werk te helpen. De politiek volgt verder de ontwikkelingen bij BIMair op de voet. Er is een aantal belangrijke gezamenlijke inspanningen richting het ministerie van SZW geweest, vanuit de ondernemer en WPDA, inzake de verkenning naar generieke werkplekaanpassingen. De verwachting is dat hier volgend jaar een pilot voor gestart kan worden mede omdat de 2e kamer ruimte biedt voor dergelijke initiatieven. Een mooie kans voor de ondernemers en de arbeidsmarktregio Wiz voor het verder ontwikkelen en uitwerken van dit unieke project! 

Werken leer je door te werken

Ali woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Assen. Het gezin heeft in 2015 een huurwoning in Assen gekregen en is cliënt geworden bij WPDA. Daarvoor woonden zij in het AZC in Drachten. Ali is vanuit Syrië gevlucht. Daarna heeft er gezinshereniging plaatsvonden. In Syrië was hij werkzaam in een hotel.

Afgelopen januari is hij begonnen met een Werkontwikkelplek van zes weken bij Animo. Hij heeft enorm zijn best gedaan. Meerdere keren hebben er tussentijdse evaluaties plaatsgevonden. Hieruit bleek keer op keer dat Ali zich op alle werknemersvaardigheden ontwikkelde. Wel bleef er sprake van een taalbarrière.

Zijn inzet bleef niet onopgemerkt. Bij ons eindgesprek werd hem verteld dat hij mocht blijven. De WOP werd omgezet in een betaald dienstverband. Hij is erg trots en gelukkig met zijn eerste betaalde baan in Nederland!

Animo

Statushouders

Landelijk is afgesproken dat statushouders zo snel mogelijk zelfstandig volwaardig aan het werk gaan, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan onze samenleving. Statushouders krijgen ondersteuning op veel leefgebieden en door diverse organisaties. Dat het niet altijd meevalt om statushouders richting werk te krijgen is inmiddels ook helder. Er wordt een wetswijziging voorbereid waarbij de regie in de statushouders terug wordt gebracht naar de gemeenten. De uitvoering hiervan is onlangs uitgesteld tot 1 januari 2021. Zo kopen gemeenten straks de taalcursussen in voor statushouders en verdwijnt het leenstelsel. Voorkomen moet worden dat statushouders starten met schulden, er komt aandacht voor financiële begeleiding.

Onze aanpak is vooral gericht op korte lijnen met alle partners in het veld. Wij geven in het COA voorlichting aan nieuwe statushouders die zich gaan vestigen in onze gemeenten. Daarnaast wordt er met de statushouder, direct na plaatsing in een gemeente, een kennismakingsgesprek gepland met een coach. Deze vindt plaats op het asielzoekerscentrum en zo wordt er samen met het COA direct ondersteuning geboden richting studie en/of werk. Wij hebben een intake-procedure ontwikkeld die specifiek gericht is op statushouders. Met het Drenthe College hebben wij afspraken waardoor wij de ontwikkeling in het taalniveau ondersteunen. Ook met Vluchtelingenwerk wordt nauw samengewerkt.

Naast de inburgeringstrainingen worden statushouders geplaatst bij Alescon voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Een deel start op een werkontwikkelplek, een opleiding en soms werk. In 2018 zijn er 52 statushouders in de uitkering ingestroomd. Op 31 december 2018 zijn er in totaal 380 statushouders die begeleiding ontvangen vanuit WPDA. 78 uit Aa en Hunze, 216 uit Assen en 86 uit Tynaarlo. Daarnaast zijn er 62 statushouders uitgestroomd naar een opleiding of naar werk. 

Werken leer je door te werken

Henok is een man van 43 uit Eritrea. Hij heeft een vrouw en 3 kinderen en woont in Gieten. Hij was in Eritrea automonteur en hield zich vooral bezig met carburateurs en ramen. Hij heeft een jaar, ongeveer een dag per week, op een werkontwikkelplek bij garage Okken in Gieten gewerkt aanvullend op de Nederlandse taallessen. Zijn werk was en is voornamelijk auto's poetsen. De bedoeling is dat hij meerdere basiswerkzaamheden kan gaan doen als algemeen garagemedewerker. Dit zal hem in eerste instantie in de praktijk worden geleerd. Per 1 januari 2019 heeft hij een fulltime contract gekregen. Het komende jaar houden wij contact houden met de werkgever en Henok mocht er extra begeleiding nodig zijn.

Inzet Social Return On investment (SROI)

De gemeenten verplichten bedrijven en organisatie die inschrijven op een aanbesteding om invulling te geven aan Social Return. Hiermee worden kansen gecreëerd voor  kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2018 zijn de richtlijnen rond Social Return aangepast vanwege ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De richtlijnen zijn aangepast op de huidige arbeidsmarktsituatie. Zo is de categorie Afspraakbanen toegevoegd en is ook rekening gehouden met de mogelijkheden rondom het creëren van werkontwikkelplekken voor werkgevers om aan hun invulling van Social Return te voldoen. Als extra stimuleringsregeling werd er voor de leeftijdscategorieën 50+ en 55+ een extra premie ingesteld bovenop de norm van de betreffende doelgroep c.q. bouwblok waartoe de te plaatsen kandidaat behoort.

In tegenstelling tot een verwachte afname van het aantal plaatsingen bleef het aantal ten opzichten van 2017 gelijk (55). Tezamen met de 28 personen vanuit 2017 die nog werkzaam waren op een SR-werkplek komt het totaal aan actieve personen in 2018 op 83 (exclusief inzet vanuit Sociale Werkvoorziening). Van deze groep zijn 42 personen uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en 41 uit omliggende gemeenten of daarbuiten. Inclusief de inzet van SW ligt het aantal personen welke werkzaam was op een SR-werkplek op circa 100 personen.

Na de testfase in 2017 werd in 2018 de online monitor van Social Return in de Regio met succes toegepast door de opdrachtnemers in Friesland, Groningen en de kop van Drenthe. Met subsidie van de provincie Drenthe zal in 2019 de uitrol naar alle Drentse gemeenten plaatsvinden inclusief de vorming van een coördinatiepunt SR Drenthe.

Prestatieafspraak

Van de cliënten waarvan de inschatting is dat zij binnen twee jaar aan het werk kunnen zorgt WPDA dat men 100% intensieve dienstverlening krijgt. Van deze groep is 80% binnen twee jaar aan het werk.

KPI werk

Zoals wij in de tweede bestuursrapportage 2018 al hebben aangegeven is de termijn van twee jaar, waarin cliënten die intensieve dienstverlening ontvangen moeten kunnen uitstromen, niet meer reëel. Over deze verantwoordingsperiode is de score 71%. Onze inzet blijft zich richten op een zo snel mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt.

Rendement route werknemer

In de jaarrekening maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route werknemer heeft opgeleverd.

Deze resultaten zijn mede mogelijk gemaakt door: