Route vrijwilliger

Binnen de route Vrijwilliger verwijzen wij inwoners die niet naar de arbeidsmarkt kunnen naar de meest passende vorm van ondersteuning. Wij blijven deze cliënten ook volgen om te kijken hoe het hen vergaat. Wij merken dat door onze aanpak het opleggen van een tegenprestatie (dwingende vorm van participatie, zoals opgenomen in de Participatiewet) eigenlijk niet nodig is, omdat cliënten graag maatschappelijk zijn of willen zijn.

Het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten in buurt, wijk, dorp of stad ligt bij de zorg- en welzijnspartijen in onze omgeving. Wij hebben hierin een verbindende en verwijzende rol en werken daarom intensief samen met die partijen. Wij doen dat dicht bij onze inwoners op onze vind- en verbindplekken, zoals het Apollopad (Vaart Welzijn), aan de Delft (Rode Kruisgebouw) en de Brunelstraat (Werkwereld) in Assen, bij Attenta en het gemeentehuis in Gieten en bij de sociale teams in Tynaarlo.

Het afgelopen jaar hebben wij hiernaast verkend op welke manier de coaches binnen de route Vrijwilliger inwoners kunnen helpen bij hun financiële situatie. Het gaat dan enerzijds om het voorwerk bij het financieel stabiel maken (inkomsten en uitgaven in balans) en anderzijds het op pad gaan om bij inwoners thuis een scan te maken van hun huishoudboekje en advies te geven over besparingsmogelijkheden. Dit laatste doen wij met de VoorzieningenWijzer in de hand, waarover u hieronder enkele leuke voorbeelden kunt lezen.

VoorzieningenWijzer

In 2018 hebben onze participatiecoaches binnen de route Vrijwilliger en een aantal inkomensconsulenten de opleiding VoorzieningenWijzer gevolgd. Iedereen is geslaagd en mag als consulent VoorzieningenWijzer op pad.

De VoorzieningenWijzer helpt inwoners bewust keuzes te maken en gebruik te maken van beschikbare voorzieningen door persoonlijke en professionele ondersteuning van een “consulent VoorzieningenWijzer” op basis van een unieke applicatie. Tijdens een huisbezoek wordt de financiële en gezondheidssituatie geïnventariseerd en verwerkt in een applicatie. Deze geeft vervolgens een overzicht en advies van de best passende oplossingen op het gebied van minimaregelingen, toeslagen, zorgverzekering, energieleverancier en aangifte inkomstenbelasting. De eerste resultaten zijn uitermate goed te noemen. In 2018 hebben wij al 25 adviezen uitgebracht met een gemiddelde besparing per huishouden van € 570,00!

VoorzieningenWijzer maakt wijzer

Op stap met de VoorzieningenWijzer spraken wij een gezin uit Syrië. De oudste zoon is destijds als eerste naar Nederland gekomen en de rest van het gezin (vader, moeder, zusje en broertje) zijn later overgekomen. De oudste zoon spreekt inmiddels goed Nederlands en gaat naar school. Vader en moeder spreken nog niet goed Nederlands en de zoon was bij het gesprek aanwezig om te vertalen. Dit gezin is ingedeeld bij de route Vrijwilliger, omdat zij fysieke belemmeringen hebben om te werken.

Uit de VoorzieningenWijzer kwam naar voren dat er voor de jongste zoon veel regelingen beschikbaar waren, waar zij nog geen beroep op deden. Qua zorgverzekering zouden zij kunnen besparen als zij zouden overstappen en dat hebben wij geregeld. Tijdens het gesprek bleek verder dat het gezin zich totaal niet kon redden in de wirwar van alle regelingen hier in Nederland. Wij hebben direct contact gezocht met een medewerker van Vaart Welzijn (korte lijntjes!) om dit gezin hierbij te ondersteunen. Ook gaf de vader aan dat hij na een ziekteperiode graag stage wilde lopen. Hij is inmiddels uitgenodigd voor een gesprek met een werkcoach om de Nederlandse taal te verbeteren zodat hij makkelijker ergens stage kan gaan lopen.

Een mooi voorbeeld van het realiseren van een financieel voordeel en tegelijk het detecteren van problematiek op andere leefgebieden. Omdat de basis voor samenwerking goed is, kon dit gezin op diverse gebieden direct worden geholpen.

Zorg zonder zorgen

Op huisbezoek bij een inwoner bleek dat één van de collectieve verzekeringen van Menzis beter bij zijn situatie zou passen. Hij zou dan per maand ongeveer € 1,00 meer aan premie gaan betalen, maar het eigen risico zou dan volledig vergoed worden! Voor deze inwoner was het eigen risico een drempel om bepaalde zorg niet af te nemen (financiële stress), terwijl hij die zorg eigenlijk wel nodig had. De overstap hebben wij direct ter plekke geregeld. Het levert hem zo’n € 375,00 op jaarbasis op. En nog veel belangrijker: hij kan nu zonder financiële zorgen de zorg regelen die hij nodig heeft. Dat kan ook nog wel eens betekenen, dat hij straks beter in zijn vel zit en daardoor ook een stap kan maken naar het doen van vrijwilligerswerk. Wij zijn benieuwd!

Lezen en schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon. Ook zijn er in Nederland circa 740.000 laaggeletterde werknemers. Toch kan laaggeletterdheid een belemmering vormen om mee te doen in de maatschappij. 

Daarom hebben de Drentsche Aa gemeenten in 2018 initiatieven ontplooid om laaggeletterdheid tegen te gaan. In de Taalhuizen (ontmoetingsplekken) wordt aan deze inwoners extra ondersteuning geboden. Wij spreken veel inwoners en om die reden ligt de eerste signalering van laaggeletterdheid bij onze inkomensconsulenten en onze coaches. Het detecteren van laaggeletterdheid is in praktijk niet zo eenvoudig als het lijkt, omdat inwoners er zelf niet makkelijk voor uitkomen (schaamte). Slechts door subtiele aanwijzingen kan het gesprek hierover aangegaan worden. Het afgelopen jaar hebben wij onze doelstelling van 50 aanmeldingen lang niet behaald en daarom gaan wij hier in 2019 nog weer extra inzet op plegen.

Project Sociale Activering Aa en Hunze

In dit project worden kwetsbare inwoners door welzijnsorganisatie Impuls Welzijn geactiveerd. Het gaat om inwoners die al jaren in een uitkeringssituatie zitten (bijstand of Wajong), veel tijd thuis doorbrengen, complexe problematiek hebben en hun situatie als uitzichtloos ervaren. Doel van het project is inwoners weer in beweging te krijgen. Zij krijgen de kans om met individuele begeleiding en/of groepsgewijze trainingen hun talenten te (her)ontdekken, hun mogelijkheden te vergroten en de belemmeringen op de juiste wijze aan te pakken. Zij komen fysiek en mentaal weer in beweging, vergroten hun (digitale) vaardigheden, voelen zich weer nuttig en hebben weer energie om vrijwilligerswerk of maatschappelijke activiteiten te integreren in hun dagelijkse leven. Het project is gestart in september 2017 en wij hebben hier 38 cliënten voor aangemeld, waarvan er 30 daadwerkelijk een traject zijn gestart. De andere acht zijn verwezen naar andere hulpverlenende instanties. Het project heeft tot nu toe als resultaat dat 10 cliënten zijn gestart met vrijwilligerswerk, vijf cliënten zijn gestart met individuele trainingen of cursussen, één deelnemer een traject is begonnen om het sociale netwerk uit te breiden en twee deelnemers inmiddels een betaalde baan hebben en geen uitkering meer ontvangen. Hiermee mag het project succesvol genoemd worden!

Meedoenbanen Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo heeft in 2016 het initiatief genomen om Meedoenbanen te organiseren, bedoeld als vangnet voor diegenen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor wie deelname aan vrijwilligerswerk te zwaar is. Kwetsbare groepen wordt ondersteuning geboden om hun vermogen om een maatschappelijke bijdrage te leveren te vergroten. Denk hierbij aan scholing en/of (gesubsidieerde) arbeid. In 2018 zijn er in totaal zeventien aanmeldingen geweest, waarvan inmiddels twaalf inwoners daadwerkelijk zijn gestart met een meedoenbaan. Van deze 12 starters is één inwoner door WPDA bemiddeld naar betaald werk. Dit project zal in 2019 voortgezet worden.

Netwerkbijeenkomst 

In mei 2018 heeft team Participatie wederom een netwerkbijeenkomst georganiseerd samen met Vaart Welzijn en GKB Drenthe. Het was een mooie co-productie, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Het thema van de bijeenkomst was "Preventie van financiële problemen". Gastsprekers vertelden over duurzame energie in de wijk in relatie tot tegengaan van armoede. Ook waren er twee ervaringsdeskundigen die vertelden over de impact die schulden kunnen hebben op het dagelijks leven. Gelukkig konden zij ook vertellen over hoe zij daar dan weer uit zijn gekomen. Deze netwerkbijeenkomst, waar veel zorg- en welzijnspartijen bij aanwezig waren, zien wij als een goed stap richting intensievere samenwerking op het gebied van preventie van schulden. Nu is in ieder geval duidelijk geworden wie wat doet en wat wij voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van financiën van onze inwoners.

Netwerkbijeenkomst

Prestatieafspraak 

Van 95% van de cliënten die zijn ingedeeld op trede 3 en 4 (onbetaald werk en deelname georganiseerde activiteiten) van de participatieladder wordt in samenwerking met zorg- en welzijnspartijen voorkomen dat ze zakken op de participatieladder.

KPI participatieladder

Deze prestatieafspraak is gehaald.

Deze resultaten zijn mede mogelijk gemaakt door:

Sociaal team Aa en Hunze

Mijn Buurt Assen

SOciale teams tynaarlo

Vaart Welzijn

GKB

DeWerkwereld Logo Small

Mee Drenthe

GGZ

Lentis

Attenta

Impuls

Present