Route onderwijs

Via de route onderwijs gaan cliënten via een opleiding of traject naar de arbeidsmarkt. De doelgroep voor deze route bestaat uit jongeren die dreigen uit te vallen op school, jongeren die gestopt zijn met een opleiding en mensen met een opleiding tot en met MBO niveau 2.

Voor de route onderwijs werken wij vanuit een vind- en verbindplaats op het Drenthe College in Assen en zijn wij wekelijks te vinden bij de praktijkschool en het voortgezet speciaal onderwijs.

Wij werken nauw samen met de onderwijspartijen in de Drentsche Aa gemeenten. Ook werken we samen in onze arbeidsmarktregio (Werk in Zicht) op het gebied van aanpak (regionale) jeugdwerkloosheid en de goede aansluiting vanuit onderwijs naar arbeidsmarkt. Door op onderstaande button te klikken ziet u hoe onze sluitende aanpak wordt ingezet.

Symposium Jongeren in kwetsbare Positie

Begin 2017 hebben wij de visie rondom de sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren vastgesteld. ‘Wij' zijn overheid en onderwijs in vijf gemeenten in Noord- en Midden Drenthe. Deze sluitende aanpak is voor jongeren in een kwetsbare positie van 16 – 23 jaar tot en met MBO 2-niveau. Eind 2018 troffen in Assen zo’n 70 bestuurders, beleidsmakers en andere betrokken professionals van onderwijs, gemeente, RMC, zorg en werkgevers elkaar om de opbrengsten vast te stellen van het eerste jaar waarin wij samen aan deze visie gewerkt hebben. 

Wanneer heb je een aanpak sluitend? Als alle jongeren economisch zelfstandig zijn en participeren in de samenleving. Liefst door te werken en/of naar school te gaan. Om dat te kunnen moeten ze werkfit zijn, een startkwalificatie of deelkwalificatie hebben, geen last hebben van schulden en een netwerk opbouwen dat ze kunnen benutten. Daar werken wij aan door diverse projecten uit te voeren. Als een project succesvol is, wordt het onderdeel van het regulier werk. Zo niet, dan stoppen wij er mee. 

Wij zijn goed op weg, zo laten de cijfers van het RMC zien dat wij op het gebied van vroegtijdig schoolverlaten de op één na beste regio van Nederland zijn. Wij doen de goede dingen, maar er is ruimte voor verbetering. Dit wordt de uitdaging voor 2019 voor alle samenwerkingspartners in de keten.

Jongeren in een kwetsbare positie

De sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren is gericht op jongeren vanaf 16 jaar. Op deze leeftijd zijn de jongeren nog actief in de onderwijswereld en daardoor beter vindbaar. Het is ook de leeftijd waarbij de volgende stap naar het vervolgonderwijs gemaakt moet worden en sluit aan bij de doelgroep van het Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaters (RMC). Met preventie als basis en maatwerk als norm bereiken en helpen wij samen met ons netwerk de jongeren op weg naar vervolgonderwijs of werk. 

Wij zijn tevreden over de samenwerking binnen het netwerk en zetten in op doorontwikkeling van de methodiek en de ketensamenwerking. De samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, gemeenten, RMC en WPDA heeft er toe geleid dat wij vele jongeren in het afgelopen jaar een stap of een sprong verder hebben kunnen helpen. Dit aan de hand van een loopbaanoriëntatie, coachingsgesprek, navigator, aangepaste opleiding, of door die duurzame baan te nemen in plaats van een tijdelijke. De samenwerking is niet alleen inspirerend en leuk, het leidt elke dag tot concrete resultaten.

Zo zijn wij actief op het Drenthe College waar jongeren die dreigen uit te vallen op school middels loopbaancoaching begeleiden.  Doel hierbij is om te coachen en de ondersteuning te organiseren die nodig is om de opleiding succesvol te kunnen afronden. Zowel individueel als in groepen hebben hier honderden leerlingen gebruik van gemaakt.

De loopbaancoaches geven informatie over werk, inkomen en carrière, monitoren de resultaten zonder in bureaucratie te verzanden. In het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet om deze aanpak uit te breiden naar het Noorderpoort College en het Alfa-college. Inmiddels wordt ook hier met individuele studenten gewerkt. Op het AOC Terra en voor het VMBO doen wij dit in samenwerking met de RMC-coördinatoren.

WPDA werkt samen met deze ketenpartners voor jongeren bij voorkeur preventief: dat wil zeggen uitval uit onderwijs voorkomen en instroom van school rechtstreeks naar werk bevorderen.

Gildeleren

Er zijn jongeren op allerlei opleidingsniveaus die niet de hele dag in een klaslokaal kunnen zitten. Vaak betreft het jongeren in een kwetsbare positie. Zij leren beter in de praktijk. Daarom is Gildeleren bedacht: een onderwijsmethodiek die uitgaat van publiek-private samenwerking, waarbij de lessen inclusief docent verplaatst worden naar de werkvloer bij bedrijven. Leerlingen ervaren direct en dagelijks de werkomgeving. Medewerkers van het bedrijfsleven dragen bij aan de opleiding van de leerlingen.

Er zijn veel gildeopleidingen. Wij werken daar in het kader van preventie graag mee samen, met name op de lagere opleidingsniveaus, omdat het er voor zorgt dat jongeren direct van school aan het werk gaan. Zo wordt voorkomen dat zij een uitkering aanvragen.  

In onze regio werken wij samen met het Drenthe College in twee sectoren: productie/logistiek en retail. Gilde Productie is gestopt wegens succes: er is zoveel werkgelegenheid dat jongeren van de opleiding geplukt werden en aan het werk gingen. De Entreeopleiding van het Drenthe College bij het op één na grootste warenhuis van Nederland: Vanderveen, is een groot succes met 19 deelnemers die in en om het warenhuis les krijgen en klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt. Vanuit onze vind- en verbindplek binnen Vanderveen kunnen onze accountmanagers en werkcoaches snel, slim en simpel op locatie afstemmen met onderwijs en werkgevers en ondersteuning bieden voor onze cliënten. 

Terug naar school

Naast de begeleiding van de kwetsbare jongeren richting een afspraakbaan of beschut werk begeleiden wij ook jongeren terug naar school. In het geval dat een jongere geen startkwalificatie heeft en hij wel in staat moet zijn om deze te halen, wordt dit het te behalen doel. Ook rondom deze doelgroep werken wij nauw samen met de ROC's in de regio.

In het afgelopen jaar zijn ook veel (ex-)inburgeraars begonnen met een opleiding binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Van de 63 jongeren die uitgestroomd zijn uit de uitkering, door weer naar de school te gaan, zijn maar liefst 35 (ex-)inburgeraars.

Snel schakelen

Omdat Asmon uit Eritrea komt, is hij begonnen op de ISK (internationale schakelklas). Asmon wilde graag snel door richting het inburgeringsprogramma op het Drenthe College en niet alleen maar bij andere Eritreeërs in de klas zitten. Omdat zijn taalniveau hoog genoeg was kon hij uiteindelijk starten met inburgering. Daarnaast is hij gestart met een taalstage bij de Albert Heijn in Kloosterveen. Dit gaat goed en hierdoor verbetert het Nederlands in hoog tempo. Ook gaat Asmon twee avonden per week naar Stichting Lemat in Kloosterveen. Om te leren over de Nederlandse cultuur en te praten met andere Eritreeërs over de gewoonten en de verschillen. In de zomer van 2018 start Asmon met de Entree NT2-opleiding op het Drenthe College. Het gaat goed en hij combineert zijn opleiding met werk bij de McDonald's. Nu gaat Asmon zelfs voorlichting geven aan de leerlingen op de ISK over de Entree NT2-opleiding. 

Afspraakbanen

Jongeren die de praktijkschool of het voortgezet speciaal onderwijs verlaten bereiden wij, samen met de scholen, voor op een plek op de arbeidsmarkt. Deze plek bestaat in de meeste gevallen uit een afspraakbaan en soms uit een beschutte werkplek. Jongeren met een functionele arbeidsbeperking die niet in aanmerking komen voor een Wajonguitkering komen via het UWV bij ons terecht en ook deze begeleiden wij naar een afspraakbaan of beschut werk.

Eind 2018 zijn 99 cliënten actief op een afspraakbaan. Per gemeente gaat het om 15 afspraakbanen in Aa en Hunze, 70 in Assen en 14 in Tynaarlo (deze aantallen zijn exclusief de WSW-doelgroep). Wij hebben binnen onze eigen organisatie vier afspraakbanen gerealiseerd op het gebied van facilitaire dienstverlening en administratie.

Afspraakbaan binnen WPDA

In maart 2018 is Fokke begonnen als Facilitair Medewerker bij WPDA. Hij is eerst op proef. Al snel blijkt dat het goed gaat. Hij leert snel en pakt de dingen die hij moet doen snel op. Wat belangrijk voor hem is, is dat hij duidelijkheid nodig heeft. Dat hij weet wat hij moet doen, wanneer hij dit moet doen en hoe hij dit moet doen. Het team waarin hij zit heeft in goed overleg met jobcoaches een werkschema opgesteld, zodat de taken die gedaan moeten worden verdeeld kunnen worden. Voor Fokke schept dit duidelijkheid. Het werken gaat goed, hij is blij met zijn baan en gaat elke dag met plezier naar zijn werk. Al snel krijgt hij te horen dat hij een arbeidscontract krijgt, waarmee hij bij WPDA aan de slag kan blijven en een afspraakbaan heeft.

Droombaan op de groenteafdeling gevonden!

Stijn is een jongeman die na het volgen van speciaal onderwijs tussen wal en schip is gevallen. Hij heeft meer dan een jaar thuis gezeten. Door de sluitende aanpak en de samenwerking van de netwerkpartijen rondom deze doelgroep is Stijn weer in beeld gekomen. Om hem te helpen in een goed werkritme te komen is Stijn gestart bij Alescon met het Werkfit programma. Door zijn inzet en doorzettingsvermogen is het gelukt om zichzelf klaar te stomen voor de arbeidsmarkt en hebben wij hem kunnen bemiddelen naar een afspraakbaan bij een supermarkt. Stijn werkt nu op de groente- en fruitafdeling en heeft het enorm naar zijn zin.

Beschut Werk

Beschut Werk is bedoeld voor cliënten die alleen in een “beschutte” omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat om cliënten die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze cliënten in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van de gemeente of het UWV. Niet de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing.

Het aantal Beschut Werk plekken, in 2018, waar vanuit het Rijk middelen voor beschikbaar wordt gesteld is 4 in Aa en Hunze, 27 in Assen en 7 in Tynaarlo. Op dit moment hebben wij 36 Beschut Werk plekken ingevuld, waarvan 4 in Aa en Hunze, 28 in Assen en 4 in Tynaarlo. In Assen is een persoon meer aan het werk dan de aangegeven plekken. Dit komt omdat hier sprake is van een parttime dienstverband. Het totale aantal geplaatsten past binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. In Aa en Hunze is sprake van een wachtlijst (vier cliënten) omdat er meer mensen zijn met een indicatie Beschut Werk dan dat er plekken zijn. In Assen en Tynaarlo zijn alle cliënten met een indicatie Beschut Werk geplaatst. 

Via Werkfit naar Beschut Werk

In februari 2018 meldde een jongeman van 20 jaar zich bij ons met de vraag of wij een werkplek in het kader van Beschut Werk voor hem hadden. Hij was net verhuist vanuit de gemeente Hoogeveen naar de gemeente Aa en Hunze en had een positief advies van het UWV voor Beschut Werk. De jongeman was erg gemotiveerd om aan het werk te gaan in de groenvoorziening.

Helaas moesten we hem vertellen dat we de beschikbare plekken voor de gemeente Aa en Hunze al hadden ingevuld maar dat we wel met hem wilden kijken naar een alternatief. Uiteindelijk hebben we deze gevonden bij Werkpunt waar hij een werkfit-traject kreeg aangeboden om de periode naar een dienstverband in het kader van Beschut Werk te overbruggen. Hij heeft deze mogelijkheid meteen aangegrepen en is aan het werk gegaan. In de loop van 2018 werd hij wat onrustig omdat hij wilde weten of een dienstverband in 2019 wel tot de mogelijkheden zou behoren. Er zijn hierover gesprekken geweest met hem en de werkbegeleider. Gelukkig voor deze jongeman was hij de eerstvolgende die in aanmerking kwam voor een beschutte werkplek in Aa en Hunze. Dit gaf rust wat merkbaar was in zijn functioneren.

Begin december zijn wij weer in gesprek gegaan, maar nu met een HRM-medewerker van Alescon erbij, die het dienstverband in orde heeft kunnen maken. Het werkfit-traject dat eindigde op 31-12-2018 kon daarmee moeiteloos overgaan in een dienstverband voor Beschut Werk vanaf 01-01-2019.

Prestatieafspraak 

Van de cliënten die behoren tot de doelgroep “Jongeren” en geen startkwalificatie hebben, zorgt WPDA dat 75% binnen een jaar weer een opleiding volgt.

KPI jongeren

Op peildatum 1 juni 2018 waren bij ons 50 cliënten in beeld zonder startkwalificatie. Het is ons gelukt om 43 hiervan naar school te begeleiden. Zij zijn hun opleiding in september gestart. Daarmee hebben wij deze prestatieafspraak behaald. Wij hebben deze KPI verantwoord in de 2e bestuursrapportage.


Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking dat minder dan 100% verdiencapaciteit heeft en werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven neemt elk jaar met 5% toe.

KPI afspraakbaan

Eind 2018 hebben wij in totaal 99 cliënten met een afspraakbaan. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van de stand eind 2017, waarmee wij het resultaat ruimschoots hebben behaald.

Rendement route onderwijs

In de jaarrekening maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie en het voorkomen van instroom door preventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route onderwijs heeft opgeleverd.