Route ondernemer

De route ondernemer is voor gevestigde- of beginnende ondernemers. De dienstverlening aan ondernemers vindt plaats vanuit en met De Drentse Zaak. Professionele ondernemersadviseurs vanuit Werkplein Drentsche Aa werken daar op locatie en begeleiden daar inwoners die zelfstandig ondernemer willen worden of ondernemers die gevestigd zijn en in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen of die willen stoppen met ondernemen. De financiële ondersteuning kan zowel uit een tijdelijke inkomensondersteuning bestaan als uit kredietverstrekking. Ook voor oudere ondernemers zijn er speciale regelingen. Wij geven hiermee invulling aan de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz2004). 

De eerste drie kwartalen van 2018 lieten landelijk een daling zien van het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers. In het laatste kwartaal nam het aantal ondernemers met geldproblemen echter weer toe, door lagere consumentenbestedingen, aldus de IMK-index. Bij ons is het aantal ondernemers in de bijstand licht afgenomen. Gelukkig weten de ondernemers, indien nodig, de weg naar hulp goed te vinden. Dit komt mede door de laagdrempelige toegang binnen De Drentse Zaak, waardoor tijdig ondersteuning kan worden geboden. 


Aanbesteding "Begeleiding naar Ondernemerschap"

Wij hebben in 2018 een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de begeleiding naar ondernemerschap. Twee partijen hebben zich ingeschreven en de ambitie uitgesproken om samen met ons invulling te geven aan een strategisch partnerschap, waarbij zowel gevestigde als startende ondernemers begeleid worden in hun route naar succesvol ondernemerschap. De aanbesteding is gewonnen door de Drentse Zaak en hierdoor zullen wij de dienstverlening vanaf 1 januari 2019 met hen continueren.

Parttime ondernemen (PTO)

Onze ondernemersadviseurs werkzaam vanuit De Drentse Zaak. Zij helpen ondernemers in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo met het starten of juist stoppen van hun bedrijf, met financiële ondersteuning en met coaching. Zij begeleiden ondernemers tijdens het opstellen van hun ondernemingsplan, met het ontwikkelen van (ondernemers)vaardigheden en weten alles over specifieke ondernemersregelingen. 

Eén daarvan is de regeling ‘Parttime ondernemerschap’. Mensen met een bijstandsuitkering mogen na toestemming met behoud van hun uitkering parttime ondernemen, tegen marktconforme prijzen. Deelnemers aan de regeling mogen per week maximaal twintig uur aan hun onderneming besteden, omdat ze anders voor de Belastingdienst ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. Ondernemen is voor een deel van onze cliënten de beste manier om (deels) bijstand onafhankelijk te worden. Wij zijn met onze aanpak nog steeds koploper in Nederland. 

Kabinet kondigt compensatieregeling Bbz leenbijstand aan

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen. Ontvangers krijgen deze tegemoetkoming eerst in de vorm van een lening. Als zij niet de mogelijkheid hebben de lening terug te betalen wordt deze omgezet in een gift.

Deze gift moest in de jaren 2014-2016 tot het inkomen worden gerekend, waardoor het recht op toeslagen lager werd. Een groep ondernemers moest hierdoor toeslagen terugbetalen, wat in bepaalde gevallen tot betalingsnood heeft geleid. Per 2017 is dit probleem opgelost door de gift niet langer tot het inkomen te rekenen. In plaats daarvan betaalt de gemeente de eindheffing over de gift. Door deze voorgestelde compensatieregeling kunnen de ondernemers die in de problemen zijn geraakt gecompenseerd worden. 

Samenwerken naar resultaat

Door haar echtscheiding heeft onderneemster Gea uit Gasselternijveen in augustus 2018 een bijstandsuitkering moeten aanvragen. Naast de begeleiding door ons heeft ze extra begeleiding van coach Irene Wildenbeest gekregen. Irene werkt met haar coachingspraktijk vanuit De Drentse Zaak. Zo heeft Gea voldoende handvatten gekregen om als communicatieadviseur een grote opdracht binnen te halen. Daardoor is ze vanaf 1 november 2018 volledig onafhankelijk geworden van de uitkering. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen onze ondernemersadviseurs en één van onze netwerkpartners. 

Statushouders aan de slag als ondernemer

In 2017 is er een speciaal traject gestart voor statushouders die een eigen bedrijf willen beginnen of daarover twijfelen en op dit moment deze stap niet kunnen of durven maken. De ondernemersadviseurs gaan hierover individueel met deze statushouders in gesprek, zodat zij ondersteuning op maat krijgen. Denk hierbij aan taallessen gericht op vaktaal en ondernemerschap. Ook de motivatie, doelstellingen, ervaringen en het netwerk komen aan bod. Een belangrijk onderdeel is uitleg over de Belastingdienst. Dit traject heeft ook in 2018 zijn vruchten afgeworpen, inmiddels is zelfs al een nieuwe groep statushouders met nog meer aandacht voor het 'zakelijk'-Nederlands gestart. Van de zeven deelnemende statushouders in 2018 zijn vier van hen ook daadwerkelijk aan de slag gegaan met hun plannen om een eigen onderneming te starten.  

Preventieplan voor armoede en schulden

De gemeente Assen heeft ons verzocht om in samenwerking met De Drentse Zaak een preventie-aanpak te organiseren speciaal voor ondernemers. Armoede en schulden mogen immers niet de oorzaak zijn dat ondernemers aan de kant staan. Daarnaast moeten schulden zoveel mogelijk worden voorkomen. De aanpak richt zich op informatiebijeenkomsten voor intermediairs, publicaties op sociale media en reguliere media, het vormgeven van laagdrempelige toegankelijke inloopspreekuren in De Drentse Zaak en intensieve samenwerking met de sociale teams en netwerkpartijen. Er zijn diverse ondernemers die hier gebruik van hebben gemaakt, in het jaar 2018 waren dit er negen. Zo zijn er schuldhulpverleningstrajecten gestart, zijn er betalingsregelingen getroffen en is er een dreigende ontruiming voorkomen. In alle gevallen heeft het spreekuur een oplossing geboden en is de vraag opgelost of heeft het geleid tot duurzame hulpverlening. In alle gevallen betrof het eenmanszaken of zzp’ers. Het spreekuur zal vanwege de goede resultaten worden voortgezet.

Reünie Ladder naar Succes

Op donderdag 17 mei was er een reünie voor alle oud-deelnemers in verband met het vijfjarig bestaan van de Ladder naar Succes. Dit is een reeks met workshops voor (startende) ondernemers. Er worden acht workshops aangeboden. In 2018 is er een negende workshop toegevoegd: sociaal ondernemen. Deze workshop wordt gegeven door Luuk Duursma (Alescon) en Noor van Leeuwen van MVO-Alliantie Noord-Nederland. Zij vertellen deelnemers alles over sociale ondernemingen, oftewel private ondernemingen, die gaan voor maatschappelijke doelen. Zo dragen zij hun steentje bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het bieden van een werkomgeving waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter tot hun recht komen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Traject schuldsanering (ex-)ondernemers

Binnen ons werkgebied bieden wij een speciaal traject aan voor het saneren van schulden van ondernemers en ex-ondernemers. De schuldensituatie van deze doelgroep is vaak heel anders dan die van reguliere burgers en vergen een heel andere aanpak. Onze ondernemersadviseurs bieden een speciaal op deze doelgroepen gerichte aanpak aan, een succesvolle aanpak overigens. Op dat gebied zijn wij vooruitstrevend, want niet veel gemeenten kennen deze dienstverlening.

Prestatieafspraak

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 40% van de potentiële starters vanuit een uitkeringssituatie succesvol is.

KPI starters

In het verlengde van de systematiek die wij hanteren bij de prestatieafspraak voor de route Werknemer, hebben wij deze prestatieafspraak gemeten over een voorliggende periode. De score is ruim boven de 40%. Starters ontvangen gemiddeld 36 maanden dienstverlening.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 65% van de gevestigde ondernemers die zich meldt een succesvolle doorstart maakt.

KPI gevestigde

Ook hier hanteren wij dezelfde systematiek als bij de prestatieafspraak voor de route Werknemer. De score is ruim boven de 65%. Gevestigde ondernemers ontvangen gemiddeld 12 maanden dienstverlening.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat minimaal 50 inwoners via parttime ondernemen ten minste 30% van hun uitkering zelf verdienen. 

KPI deeltijd ondernemers

In 2018 hebben gemiddeld 51 parttime-ondernemers inkomsten gehad naast hun uitkering. Deze cliënten hebben per maand € 421 van hun uitkering zelf verdiend (op een gemiddelde norm van € 1.057). Dit is ongeveer 40% van de gemiddelde norm van de uitkering. Met deze score hebben wij de KPI behaald.

Rendement route ondernemer

In de jaarrekening maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route ondernemer heeft opgeleverd.

Deze resultaten zijn mede mogelijk gemaakt door:

Vuurkracht