Uitkeren

Onze cliënten gaan direct op weg naar school, werk, ondernemerschap of participatie. Financiële ondersteuning (uitkeren) is hierbij ondersteunend, voorwaardescheppend en daarom onlosmakelijk verbonden met de routes.

Wij verstrekken uitkeringen, bijzondere bijstand en minimaregelingen, zoals de meedoenpremies, de individuele inkomenstoeslag en de collectieve zorgverzekering. Wij brengen deze inkomensvoorzieningen voortdurend onder de aandacht van de inwoners om zo het bereik te vergroten. In de brochure ‘Waar heb ik recht op’ kunnen inwoners lezen welke regelingen er zijn en of zij daar voor in aanmerking kunnen komen. Deze brochure verspreiden wij via de sociale teams, Vaart Welzijn en diverse intermediairs. De brochure is ook te vinden op onze website.

Samenwerken om schulden tegen te gaan werkt

Armoede, bijstandsafhankelijkheid en problematische schulden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar. Eenmaal in armoede is een weg terug naar een financieel zelfstandig bestaan geen eenvoudige opgave. Samen met de GKB zorgen wij ervoor dat direct een start wordt gemaakt met het oplossen van aanwezige schulden. 

Cliënten met schulden worden direct tijdens de aanvraagprocedure voor een uitkering aangemeld bij de GKB. Binnen zeven werkdagen gaat de GKB bij de cliënt op bezoek en start direct met het wegwerken van de schulden. Deze aanpak past perfect bij onze preventie ambities. Eventuele onnodige aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering worden hiermee voorkomen. 

Wij werken op dit gebied samen met de GKB, Hub en Vaart welzijn.

Preventie en voorlichting

Ons doel is dat iedereen weet wanneer er recht is op een uitkering en wat er bij een uitkering komt kijken. Wij zoeken onze potentiële cliënten op in scholen en buurthuizen en zetten onze sociale netwerken in. Door folders, brieven, bijeenkomsten en via onze website informeren wij over de mogelijkheden van een uitkering.

Rianne vertelt: "Mijn relatie is verbroken en ik woon nu nog in een andere gemeente. Ik moet snel op zoek naar nieuwe woonruimte voor mij en mijn kinderen van 12 en 15. Ik kan tijdelijk bij iemand in Assen inwonen als kostganger, met overeenkomst. Waar ik nu woon kan ik bij niemand terecht. Ik kom van oorsprong uit Assen en ga daarom weer terug. Ik ken daar mensen. Kan ik nu wel of geen uitkering aanvragen?"

Vaak zijn dit soort aanvragen een indicatie voor meer problemen. Daarom is deze mevrouw persoonlijk geholpen en is direct de verbinding gezocht met andere hulporganisaties. Door de juiste informatieverstrekking is er snel en slim een aanvraag voor een uitkering tot stand gekomen. Rianne wordt nu direct op de juiste manier door de juiste instanties geholpen. Dit geeft rust waardoor ze sneller weer op zoek kan naar bijvoorbeeld een baan.

Slim vertrouwen aan de poort

Iedereen die een uitkering aanvraagt of wil aanvragen, komt terecht bij onze spreekwoordelijke “toegangspoort”. Om dit snel en slim te organiseren is het team Intake en Naleving ontstaan. Binnen dit team worden alle aanvragen levensonderhoud behandeld en het beheer van de uitkeringen met een frauderisico. 

Ook nieuw is dat er steeds meer aandacht is voor hulp bij naleving. De professionals in dit team zorgen daarvoor. Vanuit ‘slim vertrouwen’ en een integrale visie zorgen zij er voor dat aanvragers weten of zij recht hebben op een uitkering. Dat preventie loont, zien wij terug in het afwijzingspercentage op aanvragen levensonderhoud. Dit is gedaald ten opzichte van het jaar 2016.

Wij zorgen er voor dat iedereen het zijne krijgt en daarbij werken we met de omgekeerde toets. Dat betekent dat het doel van wet- en regelgeving voorop staat en wet- en regelgeving slim wordt toegepast om dit doel te bereiken. Als een uitkeringsontvanger zich op enig moment niet aan de regels houdt, krijgt hij of zij extra aandacht van ons. Tijdens de uitkeringsperiode kijken wij thematisch of de uitkering nog rechtmatig verstrekt wordt.

De omgekeerde toets

Zoals wij ook al vermelden in onze bestuursrapportage (s) over het jaar 2017 passen wij de omgekeerde toets toe. In de bestuursrapportages gaven wij voorbeelden van cliënten. Nu zijn onze professionals aan het woord. Zij zijn hiervoor speciaal getraind. “hoe borg je het effect van het instrument de omgekeerde toets in de organisatie?”.  

Wij passen dit toe omdat dit onze cliënt verder helpt en niet tegenwerkt. Elke situatie moet je individueel beoordelen, want het is mensenwerk. De omgekeerde toets is niet een direct instrument dat je toepast, maar een manier van denken. Ons werk is aan het veranderen. Werd in het verleden gehandeld strikt volgens de wet- en regelgeving, nu moeten wij ons toespitsen op de kern van het verbinden met de burger. Dus niet wantrouwen maar vertrouwen. Voor sommige collega’s is dit nog een eng terrein, hiermee moeten wij rekening houden. Onder andere door te onderkennen dat met het toepassen van de omgekeerde toets het voor zal kunnen komen dat wij soms fouten maken. Door dit met elkaar te bespreken kunnen wij  hier weer van leren. Het is niet alleen een casus, er zit een mens, een gezin, een leven achter. Hierbij blijft het belangrijk om te kijken of er wettelijk recht is. Want de omgekeerde toets betekent niet toekennen, terwijl er geen recht bestaat”. Tijdens de training Omgekeerde Toets waren ook collega’s van andere gemeenten aanwezig. Wij merkten tijdens de training dat de aanwezige gemeentes onder de indruk waren van onze manier van denken en doen. Veel gemeenten bevinden zich nog in de beginfase. Wij zijn al meer gegroeid. 

Meedoen kinderen

Meedoen in de samenleving is belangrijk, zeker voor kinderen. Het meedoenbeleid zorgt ervoor dat kinderen van ouders met een laag inkomen toch actief mee kunnen doen op school, kunnen sporten en kunnen meedoen aan culturele activiteiten.

In vergelijking tot de begroting nemen de aantallen toe, ondanks dat informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aangeeft dat het aantal kinderen in de leeftijd 4-12 jaar landelijk - en ook in de Drentsche Aa gemeenten - al meerdere jaren daalt. Het aantal kinderen neemt weliswaar af, maar het aantal kinderen in gezinnen met lage inkomens neemt toe. Deels is deze toename het gevolg van de verhoogde instroom van statushouders met kinderen. Het lukt ons in ieder geval om een groot deel van deze groep kinderen te bereiken met het meedoenbeleid.

Lancering Kindpakket Gemeente Assen

Op 22 november 2017 is het Kindpakket Gemeente Assen feestelijk gelanceerd. Een website waar inwoners makkelijk een voorziening kunnen aanvragen voor kinderen van 0 tot 21 jaar die leven in een gezin met weinig geld. Zo kunnen alle kinderen in Assen meedoen! Naast de Meedoenregeling kunnen hierdoor gezinnen met weinig geld of inkomen gebruik maken van verschillende initiatieven voor hun kinderen.

Met het Kindpakket is er nu één plek waar mensen een aanvraag in kunnen dienen. Het Kindpakket is een samenwerking tussen de Gemeente Assen, Stichting Jarige Job, Humanitas, Nationaal Fonds Kinderhulp Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. Wij zijn samen met Vaart Welzijn nauw betrokken bij de oprichting van het Kindpakket en steunen de samenwerking van harte.

Gratis kaarten De Nieuwe Kolk voor minima

De Nieuwe Kolk (DNK) heeft in het najaar gratis kaarten beschikbaar gesteld voor inwoners met een laag inkomen. In totaal hebben 165 kinderen met hun ouder(s) hiervan gebruik gemaakt. De kosten van deze kaarten worden deels vergoed door DNK zelf en de gemeente Assen. Mogelijk wordt dit initiatief opgenomen in het Kindpakket. 

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten, bijvoorbeeld bij ziekte of andere sociale redenen. Bijzondere bijstand is beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook hier is de totale groep groter dan alleen inwoners die een uitkering ontvangen. Voor inwoners met een uitkering zijn in deze periode 2.543 toekenningen bijzondere bijstand gedaan. Voor de inwoners met een inkomen tot 120% 1.127 toekenningen.

Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten beslaat een groot deel van de totale uitgaven bijzondere bijstand. Deze kosten zijn voor ons lastig te beheersen omdat onze invloed klein is. Toch willen wij hier invulling aan geven. Veel inwoners zijn niet in beeld bij gemeentelijke organisaties wanneer bewind wordt aangevraagd. Dat betekent dat wij inwoners die schulden hebben zelf actief opzoeken. Daarnaast worden alle inwoners die bijstand aanvragen en schulden hebben warm overgedragen aan de Gemeenschappelijke kredietbank (GKB). Met de sociale teams/buurteams en de GKB hebben wij in 2017 oriënterende gesprekken gevoerd om te komen tot vroegsignalering van schulden in de dorpen en de wijken. In 2018 willen wij de aansluiting maken om in een gezamenlijke aanpak te starten met deze vroegsignalering.

 

Automatisch afhandelen aanvragen bijzondere bijstand! 

Vanaf 2017 verlenen wij voor onze inwoners met een bijstandsuitkering volledig automatisch bijzondere bijstand voor de kosten van Rechtsbijstand. Aanvragen gebeurt via ons Digitale Loket. De inwoner ontvangt direct een besluit op de aanvraag. Alleen voor de betaling hebben wij (nog) een medewerker nodig. Wij kunnen op deze manier onze inwoners slim, snel en simpel bedienen.

Ook professionele bewindvoerders kunnen namens inwoners met een bijstandsuitkering bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatelem, welke volledig automatisch wordt afgehandeld. In het digitale aanvraagformulier zijn regels ingebouwd die ervoor zorgen dat er geen onterechte aanvragen kunnen worden ingediend. De bewindvoerder ontvangt direct een toekennende beschikking.

Schulden bij de zorgverzekeraar, bij ons niet!

Ook voor de collectieve zorgverzekering zien wij de uitgaven stijgen. Voor de deelname kosten collectieve verzekering voeren wij actief campagne. In totaal nemen 1.360 uitkeringsgerechtigden deel aan de collectieve zorgverzekering en daarnaast ook nog 1.994 inwoners met een laag inkomen.

Als de zorgverzekeraar niet betaald wordt, dan ontstaat een financieel probleem. Wordt de zorgpremie zes keer niet betaald, dan volgt een schorsing uit de aanvul- lende verzekering. Op het inkomen vindt daarna een verplichte inhouding plaats.  Pas als de schuld volledig is afgelost, is aanvullend verzekeren voor medische kosten weer mogelijk. 

Wij hebben voor deze groep clienten een speciale actie ingezet en met Menzis zorgverzekeringen dertig inwoners geholpen met hun betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar. Voor de achterstanden is een regeling getroffen. Ze hebben allemaal een collectieve aanvullende verzekering gekregen waarmee het eigen risico ook is afgekochtOver de aflossing van de schuld aan ons zijn afspraken gemaakt. Hierdoor is sprake van een schuldenvrije en gezonde toekomst zodat zij weer op weg kunnen naar werk of participatie.

Prestatieafspraak

Uit steekproeven blijkt dat in niet meer dan 1% van gevallen een onjuiste beslissing op een uitkeringsaanvraag is genomen (nieuwe beschikkingen).

KPI onjuiste beslissing

Deze prestatie is behaald.