Route werknemer

Via de route werknemer begeleiden, coachen en plaatsen wij cliënten die direct of binnen twee jaar weer aan het werk kunnen. Het gaat hier dan om de uitkeringsgerechtigden en hun meerderjarige huisgenoten. In de route worden cliënten ingedeeld in de meest geschikte branche. Een deel van deze cliënten vindt werk met hulp van structurele of incidentele loonkostensubsidie indien zij niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Als zij aan het werk zijn, verlenen wij nazorg, vaak in de vorm van jobcoaching. In deze route werken wij met drie brancheteams: team Hodezo (Horeca, Detailhandel, Zorg), team BILT (Bouw, Industrie, Logistiek, Techniek) en team Zakelijke Dienstverlening. De teams zijn zo ingericht dat zij zich richten op de meest kansrijke branches in de arbeidsmarktregio.

Het succesvol plaatsen kan alleen als wij naast ons aanbod, de cliënten, de vraag van de werkgevers goed kennen. Het gaat om relatieopbouw. Ook acquisitie, matching, plaatsing en subsidieverstrekking horen hierbij. Onze accountmanagers werken hiervoor samen in onze Arbeidsmarktregio Werk in Zicht. Door deze samenwerking brengen wij de kansen in onze regio in beeld. De uitwerking hiervan vormt het marktbewerkingsplan waar de accountmanagers samen met de werkcoaches in de brancheteams invulling aan geven.

De accountmanagers kennen de arbeidsmarkt, hebben zicht op vacatures en kennen de mogelijkheden om bij en samen met werkgevers werk te creëren. Zij zorgen ook voor voldoende mogelijkheden door partnerschappen aan te gaan met bedrijven en sociale ondernemingen en zorgen voor aanvullende vormen van werk waar dat nodig is.

In 2017 is een duidelijke trend zichtbaar geworden dat ons cliëntenbestand everder van de arbeidsmarkt afstaat. Het wordt steeds lastiger om plaatsingen te kunnen realiseren. Er zijn intensievere coaching en aanvullende trajecten nodig om de plaatsingen te kunnen realiseren. Ondanks deze trend is het gelukt om een mooie uitstroom te realiseren en onze prestatie-indicator te halen.  

Werkverdieping in Vanderveen een feit!

In 2017 is met een officieel tintje het gezamenlijk huurcontract voor de Werkverdieping in warenhuis Vanderveen getekend. Op de Werkverdieping werken Jobin Personeelsdiensten, Drenthe College en Werkplein Drentsche Aa samen met de ondernemers in Vanderveen om werkzoekenden aan een baan te helpen. Dat deze samenwerking haar vruchten afwerpt hebben wij al gezien. Zo is de Maakstudio inmiddels een feit en zijn er vijf inburgeraars geplaatst op een taalstage bij werkgevers. Een goede manier om direct kennis te maken met het werkgeversveld in Nederland.

Alleenstaande moeder grijpt haar kans!

Roxanne is geruime tijd werkloos en heeft als alleenstaande moeder de zorg voor haar drie jonge kinderen. Roxanne wil werken maar zij vindt het lastig om werk te combineren met de zorg thuis. Er is in het gezin ook sprake van ondersteuning van het Maatschappelijk werk. Door onze inzet zag Roxanne ineens mogelijkheden. Zij zag in dat zij thuis de zaken anders moest gaan regelen. Een baan van 32 uur in een callcenter komt voorbij. Na een korte proefperiode blijkt dat Roxanne een kei is in het verkopen van advertenties. De werkgever wil haar heel graag aannemen. Roxanne grijpt deze kans met beide handen aan. Wij hebben geholpen met het realiseren van kinderopvang en Roxanne verdient nu haar eigen geld. 

Werken in de Zorg biedt perspectief 

Voor onze cliënten hebben wij in het laatste kwartaal van 2017 een aantal trajecten opgestart die gericht zijn op werken in de Zorg. Dit kan een traject zijn gericht op kennismaken en oriënteren, werken en leren of een traject richting direct aan het werk. Er zijn in deze periode diverse activiteiten georganiseerd. Er is grote belangstelling voor Agogisch werk (werkbegeleider, woonbegeleider, begeleider in de dagbesteding), Verzorgende IG (BBL opleiding niveau 3) of kinderopvang/pedagogisch medewerker. Door onze inzet is al één kandidaat begonnen aan een BBL opleiding. Twee kandidaten hebben een werkervaringsplaats als woonbegeleider. Met de andere cliënten zijn wij bezig om de mogelijkheden te onderzoeken.

Stichting Phusis

Een deel van onze cliënten heeft een informatiebijeenkomst bijgewoond over stichting Phusis. De bijeenkomst was georganiseerd in het Duurzaamheidscentrum. Cliënten ontvingen informatie over de stichting, de doelgroep, de verschillende locaties en de werkzaamheden. En de interesse was wederzijds. Daarom hebben wij een passende vervolgactie ingezet waarbij mensen een dag meelopen om de praktijk te ervaren. En dat heeft haar vruchten afgeworpen in de plaatsing van vijf mensen op een werkontwikkelplek!

Statushouders

Landelijk is afgesproken dat statushouders zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig aan het werk gaan, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan onze samenleving. Statushouders krijgen ondersteuning op veel leefgebieden en door diverse organisaties. Zo is er ondersteuning voor en bij huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en Werk & Inkomen. Dit wordt verzorgd door gemeenten zelf, sociale teams, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), taalaanbieders voor inburgering en Werkplein Drentsche Aa.

Wij vinden dat werk voorop staat voor statushouders. Hiermee willen wij voorkomen dat grote groepen statushouders langdurig aan de kant komen te staan, zoals dit in de jaren negentig van de vorige eeuw wel is gebeurd. Wij nemen hierin ook de regie in samenwerking met anderen. Dit doen wij onder andere door intensief samen te werken met de gemeente Assen als het gaat om het project Vlucht voorwaarts. Op 31 december begeleidden wij 412 statushouders en/of inburgeraars, waarvan 279 een uitkering ontvangen. In 2017 zijn 106 statushouders ingestroomd in de uitkering (Aa en Hunze 29, Assen 56 en Tynaarlo 21).

Voorlichting statushouders over werk en uitkering

Nieuwe statushouders worden door het COA direct op weg geholpen hun weg in de Nederlandse maatschappij te vinden. Het COA verzorgt hiervoor een cursus, waarvan de laatste module gaat over uitkering en werk. Wij zijn aangeschoven bij de module en hebben voorlichting gegeven. De cursisten waren erg nieuwsgierig naar de gang van zaken in Nederland. Tientallen vragen werden afgevuurd. De deelnemers hadden een actieve houding en hadden zich goed voorbereid. Sommige waren al bezig met het UAF, werkgevers en scholen. Met het COA hebben wij voor nieuwe groepen statushouders afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak van re-integratie. Dit begint al op het moment dat een nieuwe groep statushouders in onze regio wordt ingedeeld. 

Toekomst Syrische vluchteling is docent frans?

Rawani, gevlucht uit Syrië, volgt haar inburgeringsprogramma bij het Drenthe College. In Syrië werkte zij als docente Frans. Haar doel is om in Nederland ook als docente Frans aan de slag te gaan. Op ons advies is zij op zoek gegaan naar een taalstage. Dit is gelukt in de rol van ondersteuner van de docenten Frans bij het Dr. Nassau College. Ze leert nu het Nederlandse onderwijssysteem kennen en omgaan met de cultuurverschillen. Wanneer Rawani haar staatsexamen 2 haalt, kan zij starten met de opleiding docent Frans. Door zich zo actief op te stellen heeft zij een goede basis en daardoor grotere kansen op de arbeidsmarkt. 

Teambattle

In 2017 is de Teambattle Assen afgesloten. Een gezamenlijk initiatief van Mijn Buurt Assen, Stichting Assen voor Assen en Werkplein Drentsche Aa, met de provincie Drenthe als medefinancier. Het project was opgezet met als doel om de leefbaarheid in deelnemende buurten te vergroten door wijkteams tegen elkaar te laten strijden. Deze strijd werd gevoerd door het uitvoeren van activiteiten die de buurt ten goede zou komen en de deelnemers activeert. Helaas heeft het project ons niet gebracht wat we er van gehoopt hadden. De doelstellingen waren achteraf te ambitieus geformuleerd. Wel zijn er meerdere deelnemers gaan participeren in de vorm van vrijwilligerswerk of betaald werk. Ook denken wij dat de resultaten van het project een rol kunnen spelen bij nieuwe initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de participatiegraad in de wijken.

Inzet Social Return On investment (SROI)

In 2017 vonden minimaal 55 personen (exclusief de inzet vanuit WSW) een baan/opleiding via SROI. Door de wet op de privacy kunnen er geen aantallen meer worden gegenereerd van SW’ers die actief waren op SROI plek.

Nog niet alle opdrachtnemers (werkgevers) die in 2017 een opdracht gegund hebben gekregen hebben de aantallen ingeleverd. Dit komt omdat de opdracht nog niet is afgerond of omdat de invulling plaatsvindt in 2018. Er zijn 20 personen die een baan of opleiding in 2017 hebben gevonden via SROI trajecten die zijn gestart in 2016.

In totaal waren dus minimaal 75 personen in 2017 actief op een SROI werkplek (exclusief inzet van SW’ers). Van de nieuwe plaatsingen in 2017 komen 25 personen uit de Drentsche Aa gemeenten en 30 personen uit omliggende gemeenten of daarbuiten. De verwachting is dat het aantal plaatsingen in 2018 behoorlijk zal afnemen vanwege het teruglopen van grote opdrachten zoals de FlorijnAs.

Ook is een digitale monitor voor de drie noordelijke provincies uitgerold en inmiddels meervoudig getest in de praktijk. Meer informatie vindt u hier.

Pilot 8TING is gestopt

Begin dit jaar zijn wij gestart met de pilot 8TING vanuit de arbeidsmarktregio. De pilot is in december 2017 beëindigd. Het systeem 8TING heeft als doel om op een digitale en interactieve manier werkzoekenden nog meer aandacht te geven. Het programma is (psychologisch) wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd door de TU Twente. De focus ligt op het continu motiveren van deelnemers om actief te zijn en te blijven. Dit gebeurt door het uitvoeren van opdrachten, het maken van tests, het toesturen van vacatures, het wijzen op afspraken (herinnering via SMS) en nog veel meer. Onze ervaringen van het afgelopen jaar hebben geleerd dat het programma onvoldoende toegevoegde waarde heeft als aanvulling op onze eigen methodiek. Wij kennen onze cliënten al heel goed en geven hen ook al specifiek gerichte aandacht. In maart 2018 ontvangen wij de afrondende rapportage.

Prestatieafspraak

Van de cliënten waarvan de inschatting is dat zij binnen twee jaar aan het werk kunnen zorgt WPDA dat men 100% intensieve dienstverlening krijgt. Van deze groep is 80% binnen twee jaar aan het werk.

KPI werk

Wij hebben deze prestatieafspraak behaald in 2017. Over deze periode is de score 81%.

 

Rendement route werknemer

In de jaarrekening maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route werknemer heeft opgeleverd.