Route vrijwilliger

Via de route vrijwilliger zijn of worden cliënten maatschappelijk actief in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. De route naar onderwijs, werknemer of ondernemer is voor deze groep geen reële optie.

Wij verwijzen naar de meest passende vorm van ondersteuning en monitoren de voortgang. Het opleggen van de verplichte tegenprestatie is bijna nooit nodig, omdat cliënten zelf maatschappelijk actief willen zijn.

Het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten in buurt, wijk, dorp of stad ligt bij de zorg- en welzijnspartijen in onze omgeving. Wij hebben hierin een verbindende en verwijzende functie en werken vanuit die rol samen. Dit gebeurt op de vind- en verbindplekken. Een voorbeeld hiervan is de Werkwereld in Assen-Oost. Wij participeren ook in de Taalhuisoverleggen, de Doetank Tynaarlo (overleg over armoede) en het Armoedepact Aa en Hunze (overleg over armoede).

Binnen deze route kunnen cliënten bij één persoon terecht voor het recht op een uitkering inclusief bijzondere bijstand en deelname aan alle vormen van participatie. Hierdoor is breed maatwerk mogelijk en kunnen wij eerder signaleren of er sprake is van problemen op één of meerdere leefgebieden. In de route vrijwilliger zit wel een speciale groep cliënten. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en vaak is er sprake van multi-problematiek. Het is een kwetsbare groep voor wie de kans op uitval of terugval groot is.

In 2017 is de ontwikkeling in gang gezet voor de realisatie van T-shaped professionals. Dit is een professional die generalistisch werkt aan de voorkant en tegelijk specialistisch werkt aan de achterkant. Ook is de weg ingeslagen om inwoners financieel stabiel te maken en te houden zodat zij ruimte hebben om naar vermogen te participeren. Deze ontwikkeling zal in 2018 verder vorm krijgen samen met de buurtteams en sociale teams.

Sport maakt Actief

Wij zijn gestart met het project “Sport maakt Actief”. Dit is een initiatief van Werkplein Drentsche Aa en de Gemeente Tynaarlo in samenwerking met de Fight Game Academy Semmy Schilt. Het doel is om deelnemers letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Er wordt gewerkt aan de conditie, weerbaarheid, bewustwording en zelfbeeld. Het accent in de training ligt op plezier, samenwerking en grenzen verleggen. Ook is er een informatief aspect waarin de dagelijkse dingen besproken worden, soms opdrachten gemaakt kunnen worden en presentaties door gastsprekers. De workshop: “doelen stellen” wordt gegeven door Semmy Schilt, hierbij blikt hij terug op hoe hij zelf zijn doelen heeft gesteld en nog stelt. In 2017 zijn 24 cliënten gestart met sporten aan de Fight Academy.

Samenwerking sociaal team Aa en Hunze

In de gemeente Aa en Hunze zet Welzijnsorganisatie Impuls zich in om de eigen kracht en talenten van inwoners te versterken. Wij werken intensief samen met Impuls. Zij bieden trajecten voor sociale activering aan in de vorm van intensieve begeleiding op meerdere leefgebieden. Vanuit Werkplein Drentsche Aa nemen 15 cliënten deel aan deze trajecten. Van deze groep hebben twee cliënten het traject afgerond en is één cliënt voortijdig gestopt.   

Meedoenbanen Tynaarlo

Halverwege 2016 heeft de gemeente Tynaarlo besloten om banen in te stellen voor inwoners die erg moeilijk aan de slag komen in een reguliere baan. Wij voeren dit initiatief uit. In 2017 hebben vijf inwoners uit Tynaarlo zich aangemeld voor een meedoenbaan. 

Laaggeletterdheid

Veel inwoners hebben moeite met lezen en schrijven en het ontbreekt hen aan digitale vaardigheden. Door deze laaggeletterdheid is het moeilijk om mee te doen in de maatschappij. Onze gemeenten hebben initiatieven ontplooid om laaggeletterdheid tegen te gaan. Er zijn ontmoetingsplekken georganiseerd (taalhuizen) waar extra ondersteuning geboden wordt. Aan deze plekken zijn wij verbonden.

Onze werk en participatiecoaches hebben in 2017 een training in het herkennen van laaggeletterdheid gevolgd. Wij hebben inwoners kunnen doorverwijzen naar de taalhuizen. In 2017 hebben we de aansluiting op onze omgeving gerealiseerd. Het onderwerp blijft lastig: Veel inwoners schamen zich voor hun laaggeletterdheid en maskeren dit. Het herkennen van laaggeletterdheid is daarmee een stevige uitdaging.

Prestatieafspraak

Van 95% van de cliënten die zijn ingedeeld op trede 3 en 4 (onbetaald werk en deelname georganiseerde activiteiten) van de participatieladder wordt in samenwerking met zorg- en welzijnspartijen voorkomen dat ze zakken op de participatieladder.

KPI participatieladder

Deze prestatieafspraak is gehaald.