Route onderwijs

Via de route onderwijs gaan cliënten via een opleiding of traject naar de arbeidsmarkt. De doelgroep voor deze route bestaat uit jongeren die dreigen uit te vallen op school, jongeren die gestopt zijn met een opleiding en mensen met een opleiding tot en met MBO niveau 2.

Voor de route onderwijs werken wij vanuit een vind- en verbindplaats op het Drenthe College in Assen en zijn wij wekelijks te vinden bij de praktijkschool en het voortgezet speciaal onderwijs.

Wij werken nauw samen met de onderwijspartijen in de Drentsche Aa gemeenten. Ook werken we samen in de arbeidsmarktregio op het gebied van aanpak (regionale) jeugdwerkloosheid en de goede aansluiting vanuit onderwijs naar arbeidsmarkt. Door op onderstaande button te klikken ziet u hoe onze sluitende aanpak wordt ingezet.

"Als een jongere bij ons komt, zijn wij te laat".Peter 3

Onze accountmanager Onderwijs, Peter Killestijn vertelt: “Onder preventie verstaan wij alle activiteiten die wij doen om te voorkómen dat jongeren een uitkering aanvragen. Als je 18 wordt, ben je meerderjarig. De vrijheid om te voorzien in je eigen inkomsten en uitgaven lacht je toe. Maar niet elke jongere heeft de capaciteit om het volwassen gedrag te vertonen dat hier bij hoort. Dat kan gemakkelijk leiden tot grote schulden of verkeerde (beroeps)keuzes. Tegelijkertijd mag een jongere experimenteren, grenzen verkennen en mogelijkheden ontdekken. Dat hoort bij deze levensfase aan de start van meedoen in de samenleving. Wij spannen ons in voor jongeren vanaf 16 jaar. Op die leeftijd zijn ze beter vindbaar, meer ontvankelijk voor adviezen, zitten ze nog in de onderwijswereld en zijn ze voor werkgevers interessant om op te leiden en verder te vormen als werknemer.

Het is lastig om te duiden hoeveel jongeren zich niet melden voor een uitkering. De inzet op preventie betrof bijna 2.000 uur. Daarmee hebben we ruim 1.100 jongeren persoonlijk bereikt. Een deel gaat weer terug naar school en anderen zijn dankzij de projecten en aandacht op school gebleven of van PrO, VSO of VMBO naar MBO doorgestroomd. Bijvoorbeeld in Gildeleren of Navigator. Soms na een intensief assessment of een oriëntatie traject zoals 'Op Route', de keuzecaroussel, loopbaan coaching of de website Kansrijk beroep. De monitoring van het Regionaal Meld- en coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters (RMC) en het digitale portal voor onderwijs (Intergrip) helpen ons daarbij.

Wij onderzoeken of jongeren niet te snel naar participatie worden doorverwezen. Een groeiende doelgroep zijn jonge statushouders, vooral Eritreeërs en jongeren die voorheen in WSW of Wajong kwamen. Wij zien een grote toestroom naar Beschut werk en Afspraakbanen. De samenwerking met  scholen, RMC en samenwerkingsverband VO en werkgevers is daarvoor van groot belang. Daarom hechten wij veel waarde aan vind- en verbindplekken. Wij lopen daarin voorop in de arbeidsmarktregio. Wij zijn intensief betrokken bij Route Arbeid PrO VSO, bij de bestrijding Jeugdwerkloosheid, het ABC 1000 banenproject in de bouw en de afstemming met MBO. Tot slot delen wij maximaal onze kennis en ervaring binnen de arbeidsmarktregio”. 

Kwetsbare jongere wordt barbier!

Rutger is een jongen waarvan het reguliere onderwijs te kennen heeft gegeven dat hij niet in staat is een startkwalificatie te behalen. Rutger heeft echter passie voor een vak: “barbier”. De Drentse barbershop biedt Rutger een kans. Door te werken en leren bij dit bedrijf, heeft hij een grotere kans op een baan. Wij betalen de kosten van de opleiding, Rutger de reiskosten en de werkgever verzorgt het praktijkgedeelte. Rutger heeft zo zijn best gedaan dat hij een contract bij deze werkgever heeft gekregen.

Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor cliënten die alleen in een “beschutte” omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat om cliënten die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze cliënten in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van de gemeente of UWV. Niet de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing.

In 2017 hebben wij 21 cliënten geplaatst op een nieuwe beschutte werkplek. Dit conform de landelijke afspraken voor het aantal te realiseren dienstbetrekkingen waaraan de Drentsche Aa gemeenten zich hebben geconformeerd. Iedere cliënt die bij ons in beeld was en kon starten, hebben wij geplaatst. In totaal hebben wij gelden ontvangen om 21 plekken in te vullen voor de drie gemeenten tezamen. Het resultaat is drie uit de gemeente Aa en Hunze, 14 uit de gemeente Assen en vier uit de gemeente Tynaarlo. De plekken worden op dit moment bij Alescon gerealiseerd.

Samen met Alescon beschut werk mogelijk gemaakt!

Rogier heeft veel psychische problemen en heeft daarom moeite zijn emoties te hanteren. Dit zorgt uiteindelijk voor een opname bij het GGZ. Na de opname wordt er woonbegeleiding ingezet en ook wordt begeleiding geboden om tot een zinvolle dagbesteding te komen. Rogier wil zijn eigen geld verdienen. Dit kan ook wel, alleen zijn emoties zijn te onvoorspelbaar en grillig om hem te plaatsen op een reguliere baan. Gezocht is naar de mogelijkheden. Vanuit de  samenwerking met onze netwerkpartners, krijgt Rogier een plek bij Alescon. Hier wordt geschikte begeleiding geboden. Omdat de problemen structureel zijn maar er wel arbeidsvermogen is, is een "Beschut Werken indicatie” aangevraagd. Deze is toegekend en Rogier werkt nu met plezier bij Alescon en verdient zijn eigen geld.   

Afspraakbanen

Jongeren die de praktijkschool of het voortgezet speciaal onderwijs volgen bereiden wij, samen met de scholen, voor op een plek op de arbeidsmarkt. Deze plek bestaat in de meeste gevallen uit een afspraakbaan en soms uit een beschutte werkplek. Hiervoor hebben wij een sluitende aanpak ontwikkeld, die start als de leerling 16 jaar oud is. Jongeren die worden afgewezen voor de Wajong komen via UWV bij ons terecht en ook deze begeleiden wij naar een afspraakbaan of beschut werk.

Wij brengen de mogelijkheden van afspraakbanen bij alle werkgevers voortdurend onder de aandacht. Het is belangrijk om grote groepen werkgevers te informeren over de mogelijkheden rondom de inzet hiervan. In onze regio werken wij samen binnen de arbeidsmarktregio. Een voorbeeld hiervan is het Gilde project. In het Dagblad van het Noorden stond een interview met deelnemers en medewerkers van de Gilde Retail opleiding. Dit ter gelegenheid van de officiële start van vijf gildeopleidingen: drie in Groningen en twee in Assen.

Eind 2017 hebben wij 58 afspraakbanen gerealiseerd. Per gemeente gaat het om acht afspraakbanen in Aa en Hunze, 41 in Assen en negen in Tynaarlo (deze aantallen zijn exclusief de WSW doelgroep). Wij zullen binnen onze eigen organisatie in 2018 in ieder geval drie afspraakbanen realiseren op het gebied van facilitaire dienstverlening en administratie. Binnen onze arbeidsmarktregio Werk in Zicht zijn al een record aantal afspraakbanen gerealiseerd, ruim 3.000 tegen 1.500 volgens landelijke afspraken voor onze arbeidsmarktregio. Onze regio is hiermee koploper in Nederland en dat is een geweldige prestatie. 

Unieke samenwerking sociale onderneming Bimair

In 2018 opent een unieke onderneming haar deuren in Assen. In het pand aan de Vlissingenstraat start dan Bimair, het productiebedrijf van Janssen Klimaattechniek. Uniek is dat de fabriek wordt voorzien van een rollerbandsysteem die op diverse plekken wordt aangepast, speciaal voor mensen met een beperking. Bimair is een echte sociale onderneming die ervoor kiest kwetsbare mensen zicht te bieden op betaald werk. Mensen met een beperking en mensen zonder een beperking. In december 2017 ondertekende de directie van Janssen daarom een samenwerkingsconvenant met de Gemeente Assen en de arbeidsmarktregio

Prestatieafspraak 

Van de cliënten die behoren tot de doelgroep “Jongeren” en geen startkwalificatie hebben, zorgt WPDA dat 75% binnen een jaar weer een opleiding volgt.

KPI jongeren

Op peildatum 1 juni waren bij ons 54 cliënten in beeld zonder startkwalificatie. Het is ons gelukt om 46 hiervan naar school te begeleiden. Zij zijn hun opleiding in september gestart. Daarmee hebben wij deze prestatieafspraak behaald. Wij hebben deze KPI verantwoord in de 2e bestuursrapportage.

Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking dat minder dan 100% verdiencapaciteit heeft en werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven neemt elk jaar met 5% toe.

KPI afspraakbanen

Eind 2017 hebben wij in totaal 58 cliënten met een afspraakbaan. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2016, waarmee wij het resultaat ruimschoots hebben behaald.

 

Rendement route onderwijs

In de jaarrekening maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie en het voorkomen van instroom door preventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route onderwijs heeft opgeleverd.