Route ondernemer

De route ondernemer is voor gevestigde- of beginnende ondernemers. De dienstver-lening aan ondernemers vindt plaats vanuit en met De Drentse Zaak. Professionele ondernemersadviseurs vanuit Werkplein Drentsche Aa werken daar op locatie en begeleiden daar inwoners die zelfstandig ondernemer willen worden of ondernemers die gevestigd zijn en in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen of die willen stoppen met ondernemen. Zij geven daarmee invulling aan de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz2004).

Landelijk neemt het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstand toe, aldus de IMK index. Dit beeld is voor ons herkenbaar. Dit komt mede door de laagdrempelige toegang binnen De Drentse Zaak, waardoor tijdig ondersteuning kan worden geboden. In onze uitgaven voor de specifieke regeling (Bbz2004) kunt u de toename terug zien.

Parttime ondernemen

Wij investeren fors in “Parttime Ondernemen” (PTO) zodat onze cliënten deels hun eigen inkomen kunnen verdienen. Werkplein Drentsche Aa is landelijk gezien koploper. Vanuit een uitkeringssituatie een parttime onderneming starten heeft kans van slagen, zeker met onze begeleiding. Er is landelijk veel belangstelling voor onze werkwijze. Wij hebben hierover voorlichting gegeven aan collega gemeenten.

Barberosi Hair Studio

Een half jaar geleden was het tijd om voor mijzelf te beginnen. Via Werkplein Drentsche Aa kwam ik terecht bij De Drentse Zaak. Het was een spannende periode. Je start een onderneming, maar weet natuurlijk niet hoe het gaat lopen. Ik hou niet van hulp, maar had wel een duwtje in de rug nodig. Bij De Drentse Zaak ging ik in gesprek met één van de ondernemersadviseurs van Werkplein Drentsche Aa. Ik kreeg een Bbz2004 uitkering en een coach toegewezen. De uitkering zorgt er voor dat ik tijdelijk financiële steun krijg. Dat is toch wel een grote hulp hoor. Het bedrijf is nu een groot succes.

Statushouders aan de slag als ondernemer

Wij zijn een speciaal traject gestart voor statushouders die een eigen bedrijf willen beginnen of daarover twijfelen en op dit moment deze stap niet kunnen of durven maken. De Drentse Zaak gaat individueel met deze statushouders in gesprek, zodat zij ondersteuning op maat krijgen. Denk hierbij aan taallessen gericht op vaktaal en ondernemerschap. Ook de motivatie, doelstellingen, ervaringen en het netwerk komen aan bod. Een belangrijk onderdeel is uitleg over de belastingdienst.  Negen statushouders zijn in 2017 aan de slag gegaan met hun plannen om een eigen onderneming te starten.

Preventieplan voor armoede en schulden

De gemeente Assen heeft ons verzocht in samenwerking met De Drentse Zaak een preventie aanpak te organiseren speciaal voor ondernemers. Armoede mag immers niet de oorzaak zijn dat ondernemers aan de kant staan. Daarnaast moeten schulden zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit plan van aanpak is concreet geworden in 2017, de resultaten zijn pas bekend in 2018. De aanpak richt zich op informatiebijeenkomsten voor intermediairs, publicaties op social media en reguliere media, het vormgeven van inloop spreekuren en intensieve samenwerking met de sociale teams.  

Prestatieafspraak

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 40% van de potentiële starters vanuit een uitkeringssituatie succesvol is.

KPI starters2

In het verlengde van de systematiek die wij hanteren bij de prestatieafspraak voor de route Werknemer, hebben wij deze prestatieafspraak gemeten over een voorliggende periode. De score is dan ruim boven de 40%. Starters ontvangen gemiddeld 36 maanden dienstverlening.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 65% van de gevestigde ondernemers die zich meldt een succesvolle doorstart maakt.

KPI gevestigden2

Ook hier hanteren wij dezelfde systematiek als bij de prestatieafspraak voor de route Werknemer. De score is dan ruim boven de 65%. Gevestigde ondernemers ontvangen gemiddeld 12 maanden dienstverlening.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat minimaal 50 inwoners via parttime ondernemen ten minste 30% van hun uitkering zelf verdienen. 

KPI parttime

In 2017 hebben gemiddeld 46 parttime ondernemers inkomsten gehad naast hun uitkering. Deze cliënten hebben per maand € 466 van hun uitkering zelf verdiend (op een gemiddelde norm van € 1.141). Dit is ongeveer 41% van de gemiddelde norm van de uitkering. Ten opzichte van de vorige bestuursrapportage is dit percentage verbeterd. Bovendien zijn meer mensen als parttime ondernemer aan de slag gegaan.

Rendement route ondernemer

In de jaarrekening maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route ondernemer heeft opgeleverd.