Jaarverslag 2017

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Werkplein Drentsche Aa. In dit jaarverslag laten wij u zien welke toegevoegde waarde wij het afgelopen jaar hebben gehad voor de inwoners van de Drentsche Aa gemeenten op het gebied van werk en inkomen.

Onze missie en visie helpen ons om onze ambities, verwachtingen, afspraken en doelen scherp voor ogen te hebben. Onze missie is: Wij zorgen dat onze cliënt direct op weg gaat naar school, werk, ondernemerschap of participatie. Om dit mogelijk te maken:

  • begeleiden en ontwikkelen wij mensen richting school en/of arbeidsmarkt 
  • werken wij samen met lokale partijen
  • zijn wij verantwoordelijk om waar nodig een route naar participatie te laten organiseren inclusief het verzorgen van financiële stabiliteit
  • verstrekken wij uitkeringen en (inkomens)voorzieningen aan mensen met weinig of geen eigen inkomen en vermogen

Dit jaar was een jaar van verhuizen, inrichten en herschikken. Wij zijn begin dit jaar verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Javastraat 15. Ons nieuwe pand is feestelijk geopend en kreeg aandacht in de lokale media. Ruim 100 relaties waren aanwezig om samen het lint door te knippen. Onze vind- en verbindplekken in buurt, wijk, dorp of stad zijn gerealiseerd en laten een meerwaarde zien in de samenwerking binnen het sociaal domein. En dat is een mooie ontwikkeling.

Door de aantrekkende economie komen mensen met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan het werk, veelal zonder onze hulp. Toch stromen er niet alleen meer inwoners in de bijstand, zij hebben ook intensievere begeleiding nodig. De invoering van de Participatiewet en daarmee de afsluiting van de Wsw en gedeeltelijke Wajong heeft tot doel om meer mensen, met of zonder beperking, aan de slag te krijgen. Het gevolg is dat onze huidige doelgroep vanwege allerlei belemmeringen of beperkingen verder van de arbeidsmarkt af staat dan voorheen.  Er moeten meer bruggen gebouwd worden om mensen toe te leiden naar school, werk, ondernemerschap of participatie. Dat betekent dat wij onze dienstverlening daar op hebben aangepast. 

Extra inzet op preventie met als doel het voorkomen van het indienen van een aanvraag, levert winst op. Dit gebeurt door goede voorlichting, tijdige interventie en door te werken vanuit de sluitende aanpak met de Pro/VSO scholen. De inwoner die in aanmerking komt voor een afspraakbaan of beschutte werkplek krijgt de juiste ondersteuning in de vorm van extra begeleiding op de werkplek (jobcoaching) en het daarbij behorende proces van loonwaardebepaling en loonkostensubsidie. Ook  statushouders en inwoners met een laag inkomen met (dreigende) problematische schulden hebben extra aandacht gevraagd. Het realiseren van financiële stabiliteit is een voorwaarde om weer aan het werk te komen dan wel op een andere manier te participeren in de samenleving. Ook nazorg, om terugkeer in de bijstand te voorkomen, hoort hier bij. Een bijkomend gevolg is dat de begeleidingsperiode waarbinnen de inwoner aan het werk zou moeten zijn, nu twee jaar, niet meer reëel is. Toch weten wij met goede initiatieven en samenwerking successen te behalen. Zo hebben wij 58 afspraakbanen gerealiseerd. Binnen onze arbeidsmarktregio de teller op ruim 3.000 afspraakbanen die gerealiseerd zijn. Ver boven de landelijke afspraken voor onze regio, namelijk 1.500.

Diverse nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld zoals de Werkverdieping in Warenhuis Vanderveen in Assen. De 'omgekeerde toets' heeft zijn intrede gedaan. Digitalisering en automatisering krijgt steeds meer vorm, waaronder het volledig digitaal afhandelen van aanvragen kosten bewindvoering. Dit is slechts een greep uit de activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2017. Meer leest u natuurlijk in het jaarverslag zelf. 

Wij hebben onze resultaten vanuit de met de gemeenten gesloten prestatieovereenkomst gehaald. De prestatieovereenkomst is in 2017 geëvalueerd en gecontinueerd voor 2018. De totale gemeentelijke bijdrage valt ten opzichte van de begroting iets hoger uit. Een toename van € 350.000 die hoofdzakelijk het gevolg is van de stijging van de kosten voor bijzondere bijstand (bewindvoeringskosten en collectieve ziektekostenverzekering), een toename van startende en gevestigde ondernemers en een stijging van de uitkeringslasten door volume en uitkeringsprijs. Het betreft veelal open-einde-regelingen. Ook de bedrijfsvoeringskosten hebben invloed gehad op een verhoging van de bijdrage. Dit komt door voorziene en onvoorziene kosten, zoals implementatie- en frictiekosten, en het niet kunnen realiseren van de taakstelling wegens het uitblijven van de fusie tussen Alescon en Werkplein Drentsche Aa. Over de totale kosten leest u meer onder Financieel.

Naast alle enthousiasme rondom de start en nieuwe huisvesting van Werkplein Drentsche Aa is 2017 helaas ook een jaar met een zwart randje geworden. Collega's die langdurig of ernstig ziek zijn geworden of vergelijkbare situaties binnen het gezin hebben meegemaakt. Ook zijn ons afgelopen jaar twee dierbare collega's, Teun Balsma en Bep Overdijk, ontvallen. Zij zullen nog lang in onze herinnering blijven. Al deze gebeurtenissen hebben binnen de gehele organisatie een behoorlijk impact gehad.

Werkplein Drentsche Aa in het nieuws

Wij zijn regelmatig in het nieuws geweest. Zo heeft algemeen directeur Arjan Schonewille een interview gegeven aan het Gezinsblad. En in het nieuwe nummer van het online magazine Trots op je vak kunt u lezen hoe Werkplein Drentsche Aa als lerende organisatie altijd in beweging is. In het Dagblad van het Noorden heeft de voorzitter van ons bestuur, Albert Smit, gereageerd op de contractopzegging van Zilveren Kruis Achmea als het gaat om de collectieve zorgverzekering. Deze kwestie is tijdelijk opgelost en Zilveren Kruis Achmea heeft besloten om ook in 2018 een collectieve zorgverzekering aan te bieden. 

Wat kunt u per onderdeel verwachten?

In onze routes Onderwijs, Werknemer, Ondernemer, Vrijwilliger en Zorg leest u wat wij voor onze inwoners doen en noemen wij specifieke praktijkvoorbeelden. In het Cliëntenoverzicht vindt u het aantal inwoners waar wij diensten aan verlenen (standcijfer 31 december 2017). Onder Uitkeren leest u wat wij doen als het gaat om inkomensondersteuning zoals een uitkering, bijzondere bijstand en meedoenregelingen. In het uitkeringsoverzicht ziet u de stand van zaken als het gaat om de aantallen uitkeringen. Ook de in- en uitstroom vindt u hier, evenals de samenstelling van het uitkeringenbestand. Onder Financieel ziet u het financiële overzicht en de verplichte onderdelen vindt u bij Verantwoording. Wat wij als organisatie hebben gedaan in 2017 staat onder "Organisatie".

Mocht u na het lezen van ons jaarverslag behoefte hebben om nader kennis te maken met Werkplein Drentsche Aa of wilt u meer informatie over een bepaald thema, dan bent u uiteraard van harte welkom. Neem vooral contact met ons op!

De directie van Werkplein Drenstche Aa wenst u veel leesplezier!

Hoe navigeert u door de rapportage?

U klikt links in het menu op het onderdeel waar u meer over wilt weten. U leest het item door met uw muis of navigatiepijltjes op uw toetsenbord naar beneden te scrollen. Op veel pagina’s komt u “links” tegen die verwijzen naar meer informatie over een bepaald onderwerp. Als u de link aanklikt komt u vanzelf op de betreffende internetpagina. U kunt steeds vanuit iedere pagina naar andere onderdelen navigeren door in het menu te klikken. Voor een print gebruikt u de button: "print deze pagina".