Route vrijwilliger / mantelzorg

Voor cliënten die niet binnen twee jaar aan het werk kunnen ligt de focus vooral op maatschappelijke participatie. Veel van deze cliënten worden maatschappelijk actief in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Onze dienstverlening voor deze groep bestaat grotendeels uit het behouden en stimuleren van participatie in de samenleving. Wij verwijzen naar de meest passende vorm van ondersteuning en monitoren de voortgang. Met het verplicht opleggen van een tegenprestatie naar vermogen wordt terughoudend omgegaan. Die verplichting is ook niet nodig als cliënten al actief zijn in de maatschappij.

Het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten ligt bij de zorg- en welzijnspartijen in onze omgeving. Wij hebben hierin wel een aanjaagfunctie en werken vanuit die rol met hen samen.

Binnen deze route werken wij steeds meer toe naar integrale beoordeling en begeleiding. Dit betekent dat cliënten bij één persoon terecht kunnen voor het recht op een uitkering inclusief bijzondere bijstand en deelname aan alle vormen van participatie. Hierdoor is maatwerk beter mogelijk en kunnen wij eerder signaleren of sprake is van problemen op één of meerdere leefgebieden.

Prestatieafspraken
Van 95% van de cliënten die zijn ingedeeld op trede 3 en 4 van de participatieladder wordt in samenwerking met zorg- en welzijnspartijen voorkomen dat ze zakken op de participatieladder.

Deze prestatie hebben wij in 2016 nog niet kunnen meten omdat wij pas begin januari 2017 alle cliënten opnieuw ingedeeld hebben. Voor de maand januari 2017 is de stand 99.6 %, alleen telt dit officieel niet mee voor de prestatieafspraak voor wat betreft het jaar 2016. Desondanks willen wij u deze informatie niet onthouden.

Participatieladder

Om onze inzet voor deze groep cliënten inzichtelijk te maken hanteren wij de participatieladder. Deze laat zien in hoeverre deze cliënten participeren. Wij hebben in 2016 alle cliënten gesproken. Ook hebben wij vastgelegd bij welke netwerkpartner zij in beeld zijn en in welke mate zij actief zijn en stijgen of dalen op de participatieladder. Wij monitoren vooral de doorstroom naar een trede hoger. Soms is behoud van een trede het hoogst haalbare. De stand van zaken tot nu toe is te vinden in onze themabrief.

Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor cliënten die alleen in een “beschutte” omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat om cliënten die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze cliënten in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van de gemeente of UWV. Niet de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing. Wij hebben in 2016 de beoogde acht beschutte werkplekken gerealiseerd. De uitvoering van beschut werk vindt bij Alescon plaats. Nu wij de samenwerking met Alescon steeds meer intensiveren zien wij de toekomst als het gaat om beschut werk rooskleurig tegemoet.

De Werkwereld

Binnen het samenwerkingsverband “De Werkwereld” werken achttien maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers uit Assen samen onder één dak in de oude provinciale bibliotheekcentrale in Assen-Oost. In dit verband zitten onder meer het Leger des Heils, de Voedselbank Midden-Drenthe, Humanitas, Icare, Vaart Welzijn, zorggroep Perspectief en Beeworkz. Alle organisaties zijn gericht op sociale dienstverlening, zorg en welzijn en houden zich vooral bezig met mensen met “afstand tot de arbeidsmarkt”. Wij hebben hierin een actieve rol.

Teambattle Assen

Dit is in het leven geroepen als innovatieve aanpak om de leefbaarheid van de stad Assen te vergroten en richt zich vooral op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en ondernemers. Het initiatief is gestart op 9 mei 2016 in de wijken, Lariks, Peelo en Noorderpark - Oude Molenbuurt. De Teambattle is een spel, waarbinnen de teams elkaar ‘uitdagen’ om nieuwe initiatieven te ontplooien. Denk hierbij aan het stimuleren en overhalen van cliënten om mee te doen in de wijk, het begeleiden van cliënten, het stimuleren van de (wijk)economie en het vergroten van kansen voor leerlingen. Eén van de teams gaat zich onder aanvoering van wethouder de heer A. Smit richten op mantelzorg en eenzaamheid in de wijk(en).

Nederlandse Taal

In welke sector je ook werkt, het is belangrijk dat je als werknemer de Nederlandse taal goed beheerst. Wij zien in ons dagelijks werk hoe belangrijk taal is. Sinds 1 januari 2016 is daarom een Taaleis opgenomen in de Participatiewet. Om de laaggeletterdheid tegen te gaan heeft de gemeente Aa en Hunze een Taalhuis geopend. In het Taalhuis werken diverse organisaties samen, waaronder het Drenthe College, Impuls en Stichting lezen en schrijven. Wij doen hier aan mee.

Hardloop project

In het visiedocument ‘Sport en Bewegen in het sociale domein’ van de gemeente Tynaarlo is opgenomen dat sport en bewegen helpt om cliënten met arbeidsvermogen te begeleiden naar een betaalde baan. Vanuit die gedachte is de gemeente Tynaarlo in het najaar van 2016 samen met ons een pilot gestart waarbij cliënten mee kunnen doen aan sportlessen (bootcamp) van Sem Schilt. In deze pilot wordt ook actief samengewerkt met sociale teams en Stichting Trias.

Succes Johan

Johan* is niet bemiddelbaar is naar een reguliere baan vanwege reumatische klachten aan rug en been en hij is steeds erg moe. De aanvraag WSW is afgewezen. Ook is sprake van dyslexie en Johan heeft een detentieverleden. Eerst doet  Johan mee aan de pilot “20-50” van Alescon. Dit gaat goed en Johan stroomt door naar de doelgroep “50-80” van Alescon. Johan krijgt uiteindelijk een indicatie voor een Afspraakbaan. Hij werkte toen bij Alescon, in het kader van een ontwikkelplek, terwijl er gezocht wordt naar een afspraakbaan. Na een lange weg is Johan weer terug op de arbeidsmarkt. 

* naam is gefingeerd.