Verantwoording

In dit hoofdstuk vindt u de verantwoordingsdocumenten die wettelijk verplicht zijn als het gaat om het jaarverslag c.q. jaarrekening. Het gaat dan om de balans en de toelichting hierop, de verantwoording van de risico's die zijn genoemd in onze begroting 2016, de informatie over de Wet normering Topinkomens en als laatste de SISA (Single information, Single audit). De verantwoording over de besteding van het geld dat wij ontvangen vanuit het Rijk verloopt via de SiSa-systematiek.