Inleiding

2016, een gedenkwaardig jaar waarin wij afscheid hebben genomen van Werkplein Baanzicht om per 1 juli 2016 Werkplein Drentsche Aa te verwelkomen. Bij enkel een naamswijziging is het zeker niet gebleven. Heel 2016 heeft, naast het behalen van onze resultaten, in het teken gestaan van het richten en inrichten van de nieuwe organisatie. Een nieuw bedrijfsplan, een meerjarige prestatieovereenkomst met de gemeenten en nieuwe locaties zorgen ervoor dat wij nog beter uitvoering kunnen geven aan de Participatiewet binnen het sociale domein: Participatie is de norm, werk het doel. In deze jaarrekening nemen wij u mee in de verantwoording van zowel Werkplein Baanzicht tot 1 juli 2016 als Werkplein Drentsche Aa vanaf 1 juli 2016.

Samenwerking

De decentralisaties binnen het sociaal domein en de opgaven die hiermee gepaard gaan, maken het belang van samenwerking alleen maar groter. Primair als gezamenlijk doel om de inwoner de meest optimale ondersteuning te kunnen bieden en dat met een behoorlijke bezuinigingsopgave. Het moet goedkoper en efficiënter terwijl de kwaliteit gewaarborgd moet zijn. De vele partnerships die wij hebben, zowel privaat als publiek, zijn hier mooie voorbeelden van. Allemaal met als doel onze cliënten een plek te geven op de arbeidsmarkt of de kans te geven om te participeren. De samenwerking vanuit de arbeidsmarktregio, zowel regionaal als sub-regionaal, kan hier niet ontbreken. Hier worden steeds meer en grotere stappen gezet om samen met gemeenten (leerplicht) RMC, PRO-VSO en ROC’ s een sluitende aanpak te realiseren voor de groep jongeren die anders tussen wal en schip vallen, geen adequate opleiding afronden en/of geen plek op de arbeidsmarkt vinden. Vanuit de arbeidsmarktregio wordt ook samengewerkt op het gebied van werkgeversondersteuning en invulling afspraakbanen. Is uw interesse gewekt, kijk dan vooral op de website van Werk in Zicht voor de vele andere projecten.

De lokale toegang van de Drentsche Aa gemeenten en voornamelijk de samenwerking met de sociale teams, krijgt ook steeds meer en beter vorm. Soms kan het ons niet snel genoeg gaan om die extra passen te nemen, maar we weten ook dat samenwerken tijd en energie kost. Van belang is dat inhoudelijke verbindingen worden versterkt, dat wij investeren in samenwerkingsrelaties, dat wij weten waar wij voor zijn, dat wij weten waar wij goed en minder goed in zijn en dat wij leren dezelfde taal te leren spreken.

Ontwikkeling cliëntaantallen

In 2016 daalde de werkloosheid sterker dan in de voorgaande jaren. Eind 2015 was 6.6% van de beroepsbevolking werkloos, eind 2016 was dit 5.4%. Kortom, er zijn meer mensen aan het werk en dat is uiteraard een positieve ontwikkeling. Landelijk is het aantal personen met een bijstandsuitkering toch gestegen met 6%. Ook bij de Drentsche Aa gemeenten zien wij een lichte stijging. Een stijging van nog geen 3% ten opzichte van onze begroting 2016 (begroot 2.922 cliënten, realisatie 3.004). Met de invoering van de Participatiewet is er één regeling gekomen voor iedereen die voorheen een beroep deed op de bijstand, Wsw en Wajong. Door de afsluiting van nieuwe instroom in de Wajong en de Wsw is de klassieke doelgroep uitgebreid met een nieuwe doelgroep. Deze uitbreiding is ook zichtbaar in de toename van ons cliëntenbestand. Een andere ontwikkeling die van invloed is, is de extra instroom van statushouders, in totaal 145. Eind 2016 zitten wij met onze cliëntaantallen op het niveau van eind 2015.

Budgetten en Financieel resultaat

Om de Participatiewet uit te voeren worden rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Deze rijksmiddelen bestaan uit het budget Uitkeringen Participatiewet, de Integratie uitkering en middelen vanuit het Gemeentefonds. Voor 2016 zijn wij uitgegaan van een budget van € 56 miljoen, inclusief een gemeentelijke bijdrage van € 13.6 miljoen. Het definitieve budget voor de uitkeringen Participatiewet 2016 is voor de Drentsche Aa gemeenten iets hoger uitgevallen ten opzichte van het voorlopig toegekende budget door het Rijk. Daarentegen is het budget Integratie uitkering lager uitgevallen, vanwege de uitname door de gemeente Assen voor de gemeentelijke bijdrage voor de Wsw.

De totale uitgaven komen voor 2016 uit op € 56 miljoen waardoor de gemeentelijke bijdrage uitkomt op € 13.6 miljoen. De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt grotendeels veroorzaakt door hogere uitkeringslasten vanwege de toename van cliënten, tegenvallende effecten van het Rijksbeleid, financiering van de loonkostensubsidie die niet begroot is en een aanzienlijke toename van het gebruik van bijzondere bijstand en meedoenbeleid.

Organisatie

Als organisatie zijn wij gedurende 2016 bezig geweest met de voorbereiding op de komst van Werkplein Drentsche Aa. Voornamelijk de vertaling van onze missie en visie, van het WAT naar het HOE heeft prominente aandacht gekregen. Wij willen de goede dingen doen en dit dan op de beste manier. Wij verbeteren onszelf continu. Het blijven ontwikkelen zien wij terug op het totale speelveld waarop wij ons begeven. Dit gaat dan om de effectiviteit, wat speelt bij de onderwerpen uitkeren, participeren op de arbeidsmarkt met onderwijs-arbeidsmarkt, werknemer en ondernemer en bij participeren in buurt, wijk, dorp en stad. Wij hebben onze organisatie ook zo ingericht. Voor onze drie gemeenten geldt dat de combinatie, effectiviteit en efficiency belangrijk is.

De efficiency zien wij terug bij de keuzes in onze bedrijfsvoering. De missie en visie hebben er voor gezorgd dat de organisatie-inrichting is aangepast. Hierbij is “van buiten naar binnen” geredeneerd. Dat betekent dat wij nu teams hebben die zich richten op onderwijs-arbeidsmarkt, op branches waar werknemers aan de slag kunnen, op de begeleiding van ondernemers en op de participatie in buurt, wijk, dorp of stad. De teams die zich met het uitkeren bezighouden zijn hierop aangesloten. Naast het werken vanuit routes, is het werken vanuit vind- en verbindplaatsen nieuw. Elke route heeft vind- en verbindplaatsen. Hier vinden wij de cliënt en verbinden wij met partijen die een rol spelen in de route. Voorbeelden van vind- en verbindplaatsen zijn het Drenthe College (onderwijs), Werkpunt (werknemer), Drentse Zaak (ondernemer), diverse buurthuizen (Participatie) en de gemeentehuizen voor de verbinding met de lokale toegangen.

Een blik naar de toekomst

Het streven is dat iedereen meedoet in de samenleving en daar is de missie, visie en dienstverlening van onze organisatie volledig op geënt. Tegelijk weten wij ook dat de wereld om ons heen niet stil staat en dat de transformatie nog in volle gang is. De decentralisaties in het sociaal domein behoren tot één van de belangrijkste ontwikkelingen die de samenleving in de loop van de geschiedenis doormaakte. Niet voor niets werken gemeenten en Rijk aan een Programma Sociaal Domein om alle vraagstukken en uitdagingen die hiermee gepaard gaan het hoofd te kunnen bieden. Dat betekent ook dat wij ons continu moeten aanpassen aan de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen om onze cliënten en klanten de meest optimale dienstverlening te kunnen blijven geven die recht doet aan de participatiesamenleving. Een opgave die wij met beide handen aangrijpen, want daaraan ontlenen wij immers ons bestaansrecht.

De heer AM Schonewille,

Directeur Werkplein Drentsche Aa